Kun kansallinen terveysarkisto KanTa käynnistyy, kaikki terveystietosi ovat tallessa siellä sähköisessä muodossa. Pääset myös katsomaan tietoja silloin kuin itse haluat. Mutta ovatko ne turvassa urkkijoilta?

1. Milloin Kansallinen terveysarkisto eli KanTa valmistuu?

Ensi vuoden lopulla sen pitäisi olla jo yleisessä käytössä.

Terveysarkiston kokonaisuus koostuu kolmesta osasta, joita ovat sähköinen lääkemääräys, potilastiedot ja kansalaispalvelut.

Näistä sähköinen resepti on jo otettu käyttöön julkisessa terveydenhuollossa, ja iso osa arkiston yksityisestä osasta tulee mukaan loppuvuonna.

Arkiston potilastietojen käsittelyä testattiin vuosi sitten yhdellä paikkakunnalla, ja sen perusteella järjestelmää on paranneltu.
Potilastietojen pitäisi olla Kansallisessa terveysarkistossa jo valtaosin vuonna 2016.

2 Mitä tietoja KanTaan tulee?

Toivottavasti kaikki potilastiedot. Aluksi lähdetään liikkeelle olennaisimmista tiedoista, joita ovat muun muassa lääkäreiden antamat yhteenvetotiedot, diagnoosit, laboratoriotulokset, röntgenlausunnot sekä lähetteet ja palautteet.

Potilas voi myös tallettaa järjestelmään omia tahdonilmaisujaan, kuten elinluovutustestamentin ja hoitotahdon. Röntgenkuvat saadaan arkistoon melko pian.

3 Miten Kansallinen terveysarkisto hyödyttää kansalaista?

Potilaan näkökulmasta hänen saamansa hoito on sitä parempaa, mitä tarkemmat tiedot lääkärillä hänestä on.

Käytännössä lääkäri saa aiemmista potilasasiakirjoista viitteitä, jotka auttavat paremmin vaivan jäljille tai esimerkiksi vanhoja laboratoriotuloksia voidaan tulkita uudessa valossa, kun uutta tietoa verrataan vanhaan.

Samalla voidaan välttää turhia kokeita ja käyntejä, kun aikaisemmat tulokset ovat käytettävissä.

Potilas näkee itse omat tietonsa, jotka hänestä on arkistossa, eikä hänen tarvitse muistaa käyntejään tai kaivella kotona vaikkapa vanhoja labrakoetulosteita uutta lääkäriä varten tai muistella, että milloinkas sen ja sen rokotteen otin.

4 Kuka saa katsoa arkistotietojani? Voivatko asiaankuulumattomat päästä terveystietoihini?

Sähköinen arkisto on potilaalle turvallisempi kuin paperinen. Tiedon hakemisesta jää aina merkintä, joten arkiston asiaton käyttö paljastuu helpommin.

Tietoja saavat käyttää potilaan hoitoon osallistuvat henkilöt sen mukaan, mitä näistä tiedoista he työssään tarvitsevat.

Järjestelmään on rakennettu erilaisia varmistuksia aitoa tiedonhakua varten. Esimerkiksi tietoja ei voi hakea arkistosta, jos hoitosuhdetta ei ole olemassa.

Potilas voi itsekin estää joidenkin tietojensa näkymisen terveysarkistossa. Esto koskee tietojen luovuttamista muihin hoitopaikkoihin. Kiellon voi tehdä vaikkapa asioidessaan terveydenhuollossa.

Estolla voi suojata esimerkiksi omia mielenterveyteen ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioitaan.

5 Pääsenkö itse katsomaan omia tietojani?

Pääset. Se tapahtuu käyttämällä sähköisiä tunnisteita kuten vaikkapa pankkitunnisteita.

On kuitenkin tapauksia, joissa potilaan pääsyä omiin tietoihinsa on rajoitettu tai viivästytetty hoidollisista syistä.

Näissä tapauksissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että lääkäri haluaa kertoa tiedot ensin kasvotusten.

6 Voinko kieltää tai poistattaa arkistotiedoistani jotakin?

Laki estää poistamasta potilastiedoista mitään. Tämä määräys on aina ollut voimassa eikä liity erityisesti sähköisiin palveluihin.

Virheelliset tiedot voidaan korjata, mutta päätöksen siitä, mikä on virheellinen tieto, tekee hoitava lääkäri. 

Kaikilla terveydenhuollon yksiköillä on pääsy omassa yksikössä syntyneisiin tietoihin, eikä potilas voi estää tätä. Potilas voi kuitenkin kieltää tietojen luovutuksen organisaatiosta toiseen.

Siten esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla tehty tutkimus voidaan estää näkymästä terveyskeskuksessa, tai julkisessa sairaalassa tehty operaatio voidaan potilaan niin halutessa piilottaa työterveyshuollolta.

7 Ovatko lääkereseptini siellä turvassa?

Paremmassa turvassa kuin missään muualla.
 
8 Pitääkö minun itse tehdä jotakin, kun KanTa valmistuu?

Ei tarvitse. Jollakin käynnilläsi lääkäri tai hoitaja kertoo uusista palveluista ja pyytää luvan käyttää niitä. Luvan voit myöhemmin peruuttaa tai voit vaatia, että yksittäisiä tietojasi piilotetaan.

9 Miten vanhoja tietoja järjestelmään kirjataan?

Tietoja alkaa kertyä arkistoon siitä lähtien, kun lupa kysytään potilaalta ensimmäisen kerran. Sitä vanhempia tietoja arkistoon ei laiteta.

Vastaajana erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Joko sähköinen resepti on tuttu?

  • Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Reseptin perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet, kun mukanasi on Kela-kortti.
  • Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta sähköisiksi resepteiksi.
  • Sähköiset reseptit säilyvät 2,5 vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät reseptiarkistoon.
  • Tiesitkö, että voit yhä saada pyynnöstäsi paperireseptin?
  • Voit saada kaikista sähköisistä resepteistä yhteenvedon, josta selviää yhdellä silmäyksellä kaikki reseptisi.
  • Sähköiset reseptit voit uusia apteekin kautta.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.