Sauvoilla tai ilman, metsässä tai asfaltilla. Kävely on helppoa, mutta tehokasta liikuntaa. Jo parissa kuukaudessa verenkiertosi vilkastuu ja leposyke laskee.

Kävely on suomalaisten suosituin liikuntamuoto, eikä ihme: se on helppoa, sopii lähes kaikille eikä maksa mitään. Tehokastakin se on, jos askeltaa reippaasti. Kävelysauvat tuovat askeleisiin lisää tehoa ja antavat hyvää harjoitusta käsille ja selälle.

Päivittäin, tai lähes päivittäin, pitäisi liikkua vähintään puoli tuntia. Aika täyttyy helposti kävelylenkillä, ja matkaan voi yhdistää vaikka kauppa-asioiden hoitamisen.

Askelmittarilla voit tarkkailla, paljonko askeleita päivän aikana kertyy. Askareiden toimittaminen tuo melko helposti 5000 askelta, mutta se ei vielä riitä. Suositeltava määrä on 9000 askelta, joka täyttyy, jos askareiden lisäksi tekee kävelylenkin.

Reipas liikunta vaikuttaa myönteisesti sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, mutta vaikutukset kestävät enintään kaksi vuorokautta. Tämän jälkeen täytyy saada uusi liikunta-annos, jotta hyödylliset vaikutukset pysyvät.

Näin pääset vauhtiin

Aloita harjoittelu kuntosi mukaan. Jos liikunta on viime aikoina ollut vähäistä, ota ohjelmaan aluksi kaksi harjoitusta viikossa ja lisää määrää vähitellen. Tee ensin lyhyempiä lenkkejä ja pidennä aikaa kunnon parantuessa.

Aloittelijan kunto nousee tuntuvasti jo neljässä viidessä viikossa. Kävelyharjoittelusta saat monipuolisempaa, kun kävelet osan lenkeistä kävelysauvojen kanssa. Kun kaipaat lisähaastetta, ota selkääsi reppu, joka painaa muutaman kilon.

Jos jalkasi kipeytyvät, lepää tai tee palauttavana harjoitteluna esimerkiksi vesijuoksu. Venyttely, hieronta ja rentoutuminen edistävät ja nopeuttavat palautumista.

Kuuntele kehoasi ja valitse päivän harjoitus sen mukaan. Pitkäkestoinen ja kovavauhtinen harjoitus vaatii levänneen kehon.

Pidä joka tapauksessa vähintään yksi lepopäivä viikossa. Rasitusvammoja voit ehkäistä ottamalla harjoitteluun mukaan 10–15 minuutin alku- ja loppuverryttelyt sekä lisäämällä viikko-ohjelmaan säännöllisen 15–40 minuutin venyttelyn.

Kävele oikein

 • Seiso tasaisesti molemmilla jaloilla.
 • Ojenna ryhti ja katso suoraan eteenpäin.
 • Vedä napaa ylös jännittämällä hiukan vatsalihaksia.
 • Työnnä askel loppuun saakka. Askeleen tulee rullata varpaisiin saakka.
 • Rytmitä kävelyä käsillä.

Jos käytät sauvoja

 • Kävele pienessä etukenossa, mutta ryhdikkäästi ja hartiat rentoina.
 • Ota herkkä ote sauvasta – älä purista.
 • Pidä sauvojen suunta koko ajan taka-viistoon noin 40 asteen kulmassa. Sauva osuu maahan vastakkaisen jalan kantapäälinjan takana.
 • Tee sauvatyöntö loppuun asti vartalolinjan takana. Kyynärpää ja sormet ojentuvat ja ylävartalo kiertyy hieman työnnön puolelle.

Säännöllinen kävely näkyy sydän- ja verenkiertoelimistön kunnossa:

 • Verenpaine ja leposyke laskevat kahdessa kuukaudessa.
 • Verenkierto vilkastuu ja kestävyyskunto nousee kolmessa kuukaudessa.
 • HDL eli hyvä kolesteroli nousee ja LDL eli paha kolesteroli laskee kuudessa
 • kuukaudessa.


Viikko-ohjelma aloittelijalle

Kävele 3 kertaa viikossa pituudeltaan ja vauhdiltaan vaihtelevia lenkkejä:

 1. Kevyt lenkki tasaisessa maastossa 40–60 minuuttia. Muista PPPP-sääntö eli pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Lenkin lopuksi kevyt jumppa ja venyttelyt.
 2. Kovavauhtinen lenkki 30–60 minuuttia. Kävele mäkisessä maastossa tai tavallista nopeammin. Muista HH-sääntö eli hengästyen ja hikoillen.
 3. Kevyt pitkä lenkki tasaisessa maastossa 60–90 minuuttia. Muista PPPP-sääntö. Lenkin lopuksi venyttelyt.

Haastetta kaipaavalle
Kävele 4-6 kertaa viikossa vaihtelevasti:

 1. 1–2 kertaa viikossa kevyt lenkki 60 minuuttia. Muista PPPP-sääntö. Lenkin lopuksi kevyt jumppa ja venyttelyt.
 2.  Kerran viikossa kovavauhtinen lenkki 45–70 minuuttia. Kävele mäkisessä maastossa tai nopeammin ja muista HH-sääntö.
 3. Kerran viikossa intervallityyppinen lenkki 45–60 minuuttia. Kävele välillä rauhallisemmin, välillä nopeammin mäkisessä maastossa. Muista HH-sääntö.
 4. 1–2 kertaa viikossa kevyt ja pitkä lenkki 90–120 minuuttia. Muista PPPP-sääntö, lenkin lopuksi venyttelyt.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.