Omatoimisuuden menettämisen pelko on niin ahdistavaa, että se saa toivomaan kuolemaa, kertoo sairaanhoitaja mielipidekirjoituksessaan.

"Vanhusten itsemurhat ovat yleistyneet. Vanhustyössä työskentelevänä psykiatrisena sairaanhoitajana pääsen kulkemaan ikäihmisten rinnalla psyykkisen hyvinvoinnin järkkyessä. Kuolemantoive nousee usein esiin keskustelussa, harva kuitenkin kertoo harkinneensa tai suunnittelevansa itsemurhaa.

Itsemurha on tabu. Se on edelleen monelle myös häpeällinen ja itsekäs ratkaisu. Kuolemaa odotetaan ja usein toivotaankin helpottajaksi, mutta sen tekeminen vaatii rohkeutta ja päättäväisyyttä, aktiivista toimintaa. Miksi vanhuksesta tulee toimija?

Kuolemanhaluun liittyy menetyksiä. Menetys voi olla puolison, lapsen tai muun läheisen henkilön kuolema mutta myös itsenäisyyden, terveyden tai toimintakyvyn menetys.

Jopa pelko raihnastumisesta, pitkittyvästä sairaudesta, ruumiin hallinnan tai toimintakyvyn katoamisesta saattaa saada toivomaan kuolemaa.

Pelko siitä, että ei selviydy kotona eikä voi jatkaa totuttua elämäntapaa voi tuoda kuolemanhalun pelastajana, toisaalta taas pelko siitä, ettei pääse hoivapalveluiden piiriin voi pelottaa ja ahdistaa. Asuminen ja oleminen yksin kotona toimintakyvyn laskiessa on ahdistava ajatus.

Moni itsemurhaan päätynyt vanhus on hakenut apua terveyspalveluista ennen itsemurhaa, muttei ole saanut tarvitsemaansa.

Rintakivusta suuri huoli

Osalla vanhuksilla on paljon lääkärikäyntejä, sillä huoli somaattisesta terveydestä on suuri. Erilaisia oireita on paljon, ja kun on aikaa kuunnella miltä sisällä itsessä tuntuu, myös oireet tuntuvat voimistuvan.

Syynä avun hakemiseen saattaa olla rintakipu, vatsaongelmat tai huimaus – useita vaikeasti tulkittavia oireita. Ehkä vastaanotolla puheeksi tulee myös lähiaikojen menetykset ja masennuksestakin kysytään. Masennuksesta tai alavireisyydestä voi olla vaikea puhua ja jos kysytään itsemurhasta on vastauksena torjunta.

Tämän ajan ikäihmiset eivät ole tottuneet puhumaan vaikeista asioista eivätkä he halua huolestuttaa ympäristöään omilla ongelmillaan, ei haluta olla vaivaksi. Helpotusta omaan oloon kuitenkin toivotaan. Kuolema tulee kuitenkin, ehkä vanhus haluaa päättää tavan ja ajankohdan itse niin kauan kuin kykenee.

Tärkeyden tarve ei häviä

Kuolemanhalusta on hyvä puhua. Vanhus miettii elettyä elämäänsä, punnitsee tekemiään valintoja ja niiden merkitystä elämäänsä, mutta hänellä ei välttämättä ole ketään, kenen kanssa jakaa asiaa. Jos hänellä on puoliso, ei toista haluta huolestuttaa omilla pohdinnoilla, lasten kanssa asioista voi olla vaikea puhua.

Elämä on yksinäistä, muita kuin terveyspalveluiden ihmisiä kohtaa harvoin – ja tapahtuuko heidänkään kanssa kohtaamista? Ihmiselle on tärkeää tulla kohdatuksi – kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, kosketuksikin.

Merkityksellisyys, jollekin ihmisenä tärkeänä oleminen ja johonkin ryhmään kuuluminen, on perustarve, joka ei häviä ikääntyessä – päinvastoin. Kun elämänpiiri kapenee voi toivottomuus täyttää päivät ja kaipuu kuolleiden läheisten perään lisääntyä.

Valmiina lähtöön?

Keskustelen ikäihmisten kanssa heidän hoitotahdostaan. Kun vanhukselle annetaan tilaa puhua kuolemasta on keskustelu hyvin antoisaa. Kuolemantoive tai – odotus nousee usein esiin, vanhus kertoo olevansa valmis ”lähtöön”.

Lähtökohtana keskustelulle on se, millaista hoitoa vanhus haluaa kuoleman lähestyessä ja toivooko elvytettävän.

Usein ikäihminen painottaa arvostavansa elämän laatua sen pituuden sijaan ja toivoo rauhallista tai nopeaa kuolemaa. Jos kuolema on vanhukselle harras toive, on syytä kysyä aikooko hän vaikuttaa kuoleman saapumiseen jotenkin ja miettiä miten ajatuksesta pääsee irti.

Keskustelemme myös aiemmista selviytymiskeinoista ja voimavaroista, jotka kantavat vaikeiden hetkien yli. Moni vanhus on kiittänyt keskustelusta, eletyn elämänsä yhteenvedosta ja palannut omaan arkeensa, kuka kotiin, kuka hoivan piiriin.

Kuolemanhaluun ja itsemurhiin voi vaikuttaa, kun pysähtyy kohtaamaan ihmisen oireiden, sairauksien ja diagnoosien sisällä.

Terveydenhuoltoon pitäisi saada vanhustyön osaajia

Vanhusten psyykkisen hyvinvoinnin hoitoa voisi verrata sipulin kuorimiseen tai maatuskanuken avaamiseen – aina löytyy uusi kerros käsiteltäväksi. Kerrokset saattavat paljastua hyvinkin hitaasti, päivystysvastaanotolla vain kuorikerros voi olla näkyvissä eikä annettu apu kohtaa vanhuksen todellista tarvetta.

Gerontologisen hoitotyön osaajille olisi tarvetta terveydenhuollon joka portaassa, jotta vanhukset tulisivat oikea-aikaisesti autetuksi.
 
Kirsi-Marja Kaarlela
psykiatrinen sairaanhoitaja
gerontologinen valmentaja

Vierailija

"Moni itsemurhaan päätynyt vanhus hakee apua turhaan"

Olen valitettavasti havainnut vanhustyössä kyseisen ilmiön. Kaksi hoidettavaani päätyivät lopulliseen ratkaisuun läheisensä kuoltua yllättäen. Toisen puoliso menehtyi liikenneonnettomuudessa rattijuopon ajaessa hänet kumoon suojatiellä, toisen poika kuoli sydänkohtaukseen melko nuorena. He saattoivat läheisensä kirkkomaalle ja melko pian sen jälkeen tekivät päätöksensä. Yliajetun vaimo oli piilottanut osan nukahtamislääkkeistään jo kauan, kuolleen pojan isä menehtyi häkään, oli laittanut uunin...
Lue kommentti

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.