Missä ovat penkit marketeista ja luiskat kivijalkakauppojen portailta? Onko oma vikasi, jos et osaa käyttää nettiä?

"Pistäydyn usein eräässä kesäisessä pikkukaupungissa. Joka ikiseen pikkumyymälään on muutama porras, joka vaikeuttaa pääsyäni niihin. Liikuntavammani nimittäin asettaa omat rajoituksensa.

Yleensä pyörätuolilla meno on sujuvaa, kepeillä liikkuessani hitaampaa ja vaivalloisempaa. Onko kohtuutonta päästä sinne, missä muutkin ihmiset asioivat?

Käyn silloin tällöin hypermarketeissa, joissa kulkuväylät ovat tasaisia, pihat ovat esteettömiä, invapaikkoja löytyy ja sisäänkäynnit on katettu. Ostoskärryjä on niin lapsiperheille, rollaattorin tai pyörätuolin kanssa liikkuville. Hienoa! En kuitenkaan ole löytänyt marketeista tuoleja.

Taannoin kysyin myyjältä, mistä löytyy lähin tuoli tai penkki. Hän katsoi minuun hämmästyneenä ja sanoi, ettei täällä sellaisia ole. Niin miksi ei? Yksikin tuoli on ensiarvoisen tärkeä, jotta jaksaa jatkaa ostosten tekemistä. Kaikki eivät ole huippukuntoisia, kepeäjalkaisia urheilijoita.

Haluan, että minua palvellaan

Kun ikää tulee lisää, haluan suorittaa ostokseni lähellä kotia, en kymmenien kilometrien päässä hypermarketeissa, joissa ei ole palvelua. Arvostan sitä, että minua palvellaan eikä minun tarvitse ”juosta” etsimässä tuotteita ympäri markettia. Haluan pienentää myös omaa hiilijalanjälkeäni.  

Asuinalueellani on tori kauniine kukkaistutuksineen. Yhtään penkkiä ei ole missään. Moni ikääntyneempi ja raskaana oleva nainen on valitellut, että pitäisi päästä istumaan kävelylenkillä.

Muualla maailmassa penkkejä löytyy aina näköestäisyydeltä. Penkit kutsuvat ihmisiä yhteen, yhteisöllisyys lisääntyy ja samalla viihtyvyys. Esteettömyys on pieniä arkisia asioita, jotka hyödyttävät ja ilahduttavat kaikkia.

Mitä ihmettä arkkitehti ajatteli?

Asun esteettömällä asuinalueella lähes Helsingin keskustassa. Mitä mahtoi tuumata aikanaan arkkitehti, joka suunnitteli kerrostalomme kylpyhuoneen 15 cm korkeammaksi muuta lattiatasoa. Ihmiset lentävät kuuhun, teknologiset ratkaisut ovat toinen toistaan hienompia, robotit hoitavat ihmisten työt, mutta kylpyhuoneeni ongelmaa ei osata ratkaista.

Asuinalueeni on esteetön, pääsen liikkumaan junalla, matalalattiabussilla ja raitiovaunulla, mutta suihkuun päästäkseni, onkin sitten vaikeuksia. Joudunko tämän esteen vuoksi muuttamaan pois kotoani? Mihin? Ikävä kyllä esteettömiä asuntoja ei ole noin vain löydettävissä.

Hallitus teki hölmöläisten päätöksen

Suomessa väki hopeituu. Ensi vuonna kuulun itsekin eläkeläisten suureen joukkoon. En tunne itseäni lainkaan ikälopuksi, päinvastoin energiaa ja virtaa piisaa niin kuin tämän päivän eläkeläisillä. Tosiasia kuitenkin on, että vamma vanhenee ja vanhuuden mukanaan tuomat krempatkin vääjämättä lisääntyvät.

Joka toisella suomalaisella 75- vuotiaalla on jonkinasteinen tuki- tai liikuntaelinvaiva. Ihmettelen, miten välinpitämättömästi yhteiskuntamme suhtautuu esteettömyysasioihin. Nyt erityisesti harmittaa uuden hallituksen päätös höllentää esteettömyysvaatimuksia.

Suomessa on yli miljoona 65-vuotiasta ja tämä määrä vain kasvaa. Hallituksen normipurku esteettömyyden osalta on hölmöläisen puuhaa. Suomessa on pian kova kysyntä esteettömille asunnoille, kun ihmiset hakeutuvat kaupunkeihin palveluiden piiriin.

Vuonna 2020 esteettömien asuntojen tarve on jo miljoona. Nykyisen hallituksen tekemät päätökset tulevat näkymään kalliina ratkaisuina tulevaisuudessa.

Nettiin vaan kuntoilemaan!

Esteettömyyteen kuuluu myös kommunikoinnin helppous. Käytän facebookia, olen kirjoittanut blogia, katselen youtubea, twiittaan ja roikun usein Ipadissa.

Nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Kaikkea on seurattava ja opeteltava, jotta tulevaisuudessakin pystyn hyödyntämään tietoteknisiä uudistuksia.

Monet harrastukset hoituvat nekin netissä. Nettiyhteys innostaa ylläpitämään omaa terveyttä. Uusia tyäkaluja verkossa löytyy jatkuvasti oman kunnon ylläpitämiseen. Toivoa sopii, että erilaiset kuntoa mittaavat rannekkeet yms. vempaimet on suunniteltu niin, että niistä voivat iloita myös huonosti liikkuvat tai pyörätuolia käyttävät.

Toivottavasti muutamien vuosien päästä voin olla yhteydessä verkon kautta vaikkapa omalääkärille.

ET:n asiantuntijat käytössäsi - lähetä kysymyksesi tästä

Uskon, että ikääntyvien avokuntoutukset hoituvat nekin helposti ja vaivattomasti kotoa. Kaikki ryhmäläiset ottavat yhteyden terveysaseman fysioterapeuttiin, joka antaa yhtaikaa ohjeet. Kaikki näkevät netin kautta myös toisensa. Nettiyhteisöllisyyttä parhaimmillaan ja kunto kohenee.

Lastenlasten ja sukulaisten kanssa jutuskelu sujuu sekin netissä eri puolilta maailmaa. Varmasti myös robotit ilahduttavat elämääni monin tavoin kunhan hinnat saadaan alas.

Digitalisaatio on päivän sana. Kannustan kaikkia opettelemaan netin käyttöä, sillä käyttö edistää omaa hyvinvointia. Verkkomaailma avaa uusia mahdollisuuksia loputtomiin.

Esteettömyys auttaa minua selviämään yksin

Minulle esteettömyys merkitsee helppoa asumista, jouhevaa liikkumista, vaivatonta kommunikointia ja palvelujen saavutettavuutta. Kaikenlainen esteettömyys lisää valinnan mahdollisuuksiani ja ylipäätäänsä aktiivista osallistumista niin lähiyhteisön elämään kuin omaan hyvinvointiini.

Esteettömyys säilyttää monin tavoin omatoimisuuttani tulevaisuudessa. Olemme tottuneet siihen, että esteettömyys kuuluu rakennusalan ammattilaisille ja koskettaa ainoastaan vanhuksia ja vammaisia.

Ei, esteettömyydessä on kyse myös ajattelutavasta ja asenteista. Esteettömyys on kaikkien asia. On kyse toisten huomioon ottamisesta, suurista ja pienistä valinnoista."

Marja Pihnala

Vammainen ja Invalidiliiton toimitusjohtaja 

Joudutko tinkimään täydestä elämästä jonkin vamman vuoksi? Millaisiin epäkohtiin esteettömyydessä olet törmännyt? 

Vierailija

"Onko kohtuutonta päästä sinne, missä muutkin ihmiset asioivat?"

Vierailija 09.08.2015 klo 11:36 Terveydenhoidon digitalisaatio voi tosiaan tuoda mahdollisuuden olla omalääkäriin yhteydessä netin kautta. Nyt ainakin osa etälääkäriyrityksistä ei hyödynnä tätä mahdollisuutta, vaan on asettanut asiakkaan tai hänen omaisensa ja lääkärin väliin hoitajan välikädeksi. Tehokkuutta asialla ehkä tavoitellaan, mutta samalla kasvaa riski virheellisen tai puuttellisen tiedon, jopa virheellisten tulkintojen päätymiselle lääkärin päätöksenteon pohjaksi. Vaikuttamistyötä...
Lue kommentti
Vierailija

"Onko kohtuutonta päästä sinne, missä muutkin ihmiset asioivat?"

"Tuo on kohtuutonta palvontaa. Samasta ihmisestä ja oireista hoitsut ja lääkärit havaintonsa tekevät" Itse asiassa ei ole. Se on vain kohtuullista asiakkaan huomioimista ja väärinkäsitysriskien minimoimista. Hoitajien toimenkuvaan toki kuuluu tehdä havaintoja potilaista ja kertoa ne eteenpäin. Johtopäätösten teko puolestaan kuuluu lääkärille. Hoitaja helposti lähtee tulkitsemaan oireita, ja silloin etälääkärille välittyy väärää tietoa. Virhekäsityksen syntymiseen riittää jo se, että hoitaja...
Lue kommentti

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.