Jos haaveilet äkkilähdöstä lomamatkalle, aloita matkavalmistelut rokotuksista. Tässä lista myös muista terveysvinkeistä, joilla varmistat mukavan matkan.  

1. Miten varhain rokotukset on syytä ottaa?

Rokotukset kannattaa ottaa 1–2 kuukautta ennen tropiikkiin suuntautuvaa matkaa ja muutama viikko ennen lähtöä Etelä-Eurooppaan.
Lisäksi kannattaa ajoissa hoitaa hyvälle tolalle perussairaudet, kuten diabetes tai sydämen vajaatoiminta.
Tutki matkakohteen terveysvaarat: terveyskirjasto.fi > Matkailijan terveysopas.

2. Mitä rokotuksia tarvitsen?

Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotus sekä tarvittaessa MPR- ja poliorokotus ovat matkailijan perusrokotukset. Myös influenssarokotus on syytä olla voimassa.
Muiden rokotusten tarpeellisuus riippuu matkakohteesta. Jos matkustat Filippiineille, kannattaa harkita hepatiitti A- ja -B-rokotteiden, Japanin aivotulehdusrokotteen ja lavantautirokotteen ottamista.
Eri maiden rokotesuositukset rokote.fi.

3. Saanko kaikki tarvittavat rokotukset terveyskeskuksesta?

Terveyskeskusten pitäisi pystyä rokottamaan matkailijat, mutta käytännössä se ei aina onnistu. Matkalle lähtijää neuvotaan käyttämään yksityisiä terveyspalveluita.
Yksityisen palveluyrityksen sairaanhoitaja tekee asiakkaalle terveysriskikartoituksen, jossa selviää, mitä rokotteita olisi syytä ottaa ja mihin asiakkaalla on varaa. Kaikki rokotteet eivät ole halpoja.

4. Mitkä ovat Kanarian ja Thaimaan terveysriskit?

Mainittavia terveysriskejä näillä alueilla ei ole, ellei itse aiheuta niitä esimerkiksi seksikäyttäytymisellä tai varomattomuudella liikenteessä. Hotellissa yöpyvän turistin suojaksi riittävät perusrokotukset ja hepatiitti A -rokote.
Thaimaan rannikon turistialueilla ei ole vaaraa sairastua malariaan, mutta denguekuumeriski on. Dengueta levittää tietty hyttynen, joka pistää myös päiväsaikaan – siksi hyttysiltä on syytä suojautua huolella.
Malarianestolääkitystä tarvitaan esimerkiksi Afrikan safarille, viidakkoon tai trooppisille maaseuduille vaikkapa vain pariksi yöksi.

5. Mitä lääkkeitä voin ottaa matkalle?

Varaa lennolle käsimatkatavaroihin ainakin reseptilääkkeesi ja kaikki ne lääkkeet, joita käytät säännöllisesti. Lääkkeitä olisi hyvä olla mukana ainakin yhdeksi lisäviikoksi, jos kotiinpaluu jostakin syystä viivästyy.
Erityisen tärkeää on muistaa ottaa mukaan oireita lievittävä lääkitys: astmapotilaan avaava inhalaattori, sepelvaltimotautia sairastavan nitrot ja diabeetikon insuliinit. Ihoon pistettävä insuliini pitää säilyttää viileässä.
Ota mukaan myös lääkereseptisi. Saatat joutua näyttämään niitä lentokenttien turvatarkastuksessa.

6. Mitä ikääntyvän matkailijan kannattaa muistaa matkalla?

Perusterveelle ikä ei tuo sen ihmeempiä riskejä matkailuun. Monet terveysriskit, kuten turistiripulin vaara ja tapaturmat, ovat iäkkäillä pienempiä kuin nuorilla.
Iäkkään elimistö säätelee heikommin nestetasapainoa ja kehon lämpöä. Juomaveden riittävästä saannista on pidettävä huolta sekä lennolla että perillä.
Suolta lamaava ripulilääke voi ikäihmiselle aiheuttaa tavallista herkemmin vaikean ummetuksen, joten niitä kannattaa käyttää vain runsaan, mutta kuumeettoman ripulin aikana.
Nukahtamis- ja unilääkkeitä on syytä välttää aikaerorasituksen ehkäisyssä ja hoidossa, ellei ole tottunut niihin.
Jos liikkuminen on hankalaa, varaa hissillinen hotelli.

7. Voiko lennolla saada laskimoveritulpan?

Kyllä. Tukosriski on muita korkeampi sydän- ja verisuonisairauksia potevilla, tupakoivilla ja selvästi ylipainoisilla ihmisillä.

Käytä lentosukkia yli neljän tunnin lennolla ja nouse lennon aikana käytävälle jaloittelemaan kerran pari tunnissa. Vessajonossa keinuttele vartalosi painoa päkiöiltä kantapäille. Siten elvytät jalkojen verenkiertoa.

8. Entä jos sairastun matkan aikana?

Hanki riittävän kattava matkavakuutus. Varsinkin iäkkäillä ihmisillä on usein lääkitystä vaativia perussairauksia, joiden hoitoa monet tavalliset matkavakuutukset eivät korvaa, jos tauti matkalla pahentuu.
EU-maahan matkaavan kannattaa lisäksi tilata Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelasta. Se on maksuton ja oikeuttaa saamaan matkakohteessa sairauden kannalta välttämättömän hoidon.

Asiantuntijana ylilääkäri Hanna Nohynek, THL. Artikkeli on julkaistu Matkaopas-lehdessä 5/2015

 

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.