Rilla Långström koki jo nuorena, että häneen luotettiin. Tämä kokemus on rakentanut hänen itsetuntoaan. Rilla kuvattiin Ihana nainen -elämyspäivässä keväällä.

Moni on jäänyt lapsuudessaan vaille tunnetta, että on arvokas omana itsenään. Onneksi haperoa itsetuntoa voi tukea ihan missä iässä tahansa.

1. Mikä itsetunto oikeastaan on?

Jokaisella meistä on läpi elämän jatkuva käsitys itsestä, minuudesta. Puhutaan minuuden jatkuvuudesta. Tätä kuvaa omasta itsestä muokkaavat elämänkokemukset. Itsetunto sisältää ajatukset minäkuvasta ja siitä, miten arvioimme itseämme eli itsearvostuksen.

Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen tuntee olevansa arvokas ja rakastamisen arvoinen. Jos puolestaan kokee jatkuvasti olevansa arvoton, itsetunto on laskenut. Siihen voi syynä olla esimerkiksi työuupumus tai masennus.

Itsetunto voi vaihdella myös ajankohdasta ja asiasta toiseen. Joku voi tuntea tulevansa helposti toimeen ihmisten kanssa, mutta kokea vaikkapa autoa ajaessaan itsensä epävarmaksi ja huonoksi kuskiksi. Yhtenä päivänä jonkun ihmisen seura voi saada oman olemuksen kutistumaan, kun taas toisena päivä ei reagoi samaan ihmiseen millään tavalla.

2. Miten hyvä itsetunto kehittyy?

Kenenkään itsetunto ei ole täysin hyvä tai kokonaan kehno. Itsetunnon myönteiselle kehitykselle olennaista on, että lapsi on kokenut tulleensa rakastetuksi ja hyväksytyksi kosketuksen ja muun kanssakäymisen kautta. On tärkeää, että tuntee olevansa hyväksytty myös vihaisena. Lisäksi hyvän itsetunnon kehittyminen vaatii onnistumisen kokemuksia ja kiitosta, joka on oikeassa suhteessa onnistumisiin.

3. Naapurini Heli on aina niin varma itsestään ja tekemisistään. Onko hänellä erityisen hyvä itsetunto?

Ei välttämättä, sillä itsetunto voi olla myös pöhöttynyt ja eräänlainen ”tuotekehityksen tulos”. Ihminen voi esittää ulospäin täydellistä ja pärjäävää, mutta käytöksellään hän saattaa peitellä sisällään olevaa tyhjyyttä ja epävarmuutta. Itsetunnon vaurioita kutsutaan narsistisiksi häiriöiksi. Esimerkin Heli saattaa olla narsistinen henkilö. Tällaisella henkilöllä on vaikeuksia eläytyä muiden tunteisiin ja hän voi käyttäytyä ylimielisesti muita kohtaan.

4. Tuttavani Tiina puolestaan on seurassa vähän ”tarkkaileva” ja puhuu vain harvakseltaan. Onko hänellä huono itsetunto?

Ei ihmisen temperamentista voi päätellä, minkälainen itsetunto hänellä on. Syrjäänvetäytyvä henkilö voi arvostaa itseään ja ominaisuuksiaan sekä luottaa kykyihinsä aivan yhtä paljon kuin vuolaasti puhuvakin.

5. Usein sanotaan, että naisilla on huonompi itsetunto kuin miehillä. Pitääkö tämä paikkansa?

Itsetunto ei ensisijaisesti ole sukupuolisidonnainen asia, mutta se voi olla yhteydessä kulttuuriin. Naisten tekemiä töitä tai hoivatöitä ei yhteiskunnassamme arvosteta yhtä paljon kuin miesten tekemisiä. On naisia, jotka jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan pitkäksi aikaa, vaikka heillä olisi korkeakoulututkinto ja kykyjä edetä työelämässä. Silloin kyseessä on naisten arvovalinta: he antavat aikaa sille, mikä heistä tuntuu siinä elämänvaiheessa mielekkäältä ja arvokkaalta.

Kodin työt jakautuvat arjessa parhaiten niin, että jokainen tekee sitä, minkä kokee luontevaksi itselleen. Nainen oppii halutessaan huoltamaan autoa ja mies siivoamaan, mutta jos työt hoituvat perinteiseen tapaan, niin ei kenenkään itsearvostuksen tarvitse olla siitä kiinni.

6. Mikä merkitys ulkonäöllä on naisen itsetunnolle?

Ulkonäköpaineita pidetään yhtenä aikamme ilmiönä. Enää ei riitä, että olet oman alasi osaaja tai asiantuntija,vaan sinun on näytettävä myös terveeltä, vahvalta ja hyvältä. Naiset ovat kautta aikojen halunneet korostaa omia hyviä piirteitään ja peittää huonompia. Sen on katsottu liittyvän lisääntymiskäyttäytymiseen. Samasta syystä miesten on pitänyt olla vahvoja.

Nykyään perinteisiä roolimalleja ei enää ole, vaan nainen voi näyttää bodatulta vaikka seitsenkymppisenä ja mies puolestaan voi olla lastenvaunuja työntävä "pehmoisä".

7. Moni suuriin ikäluokkiin kuuluva sai osakseen vähättelyä lapsena ja sen seurauksena haperon itsetunnon. Moni tuntee sen vuoksi katkeruutta omia vanhempiaan kohtaan. Mitä sille tunteelle voi tehdä?

Katkeruuden tunteet saattavat nousta mieleen vasta iän myötä, kun mielen puolustusmekanismit höllentyvät. Asioita voi kenties käsitellä omien hyvien ystävien kanssa, monella ikätoverilla kun on samanlaisia kokemuksia.

Katkeruudesta pääsee helpommin irti, jos pystyy ajattelemaan, että vanhemmat ovat rakastaneet niillä kyvyillä, joita heillä on ollut. Näin siitäkin huolimatta, että se ei ole omasta mielestä ollut riittävää. Katkeruus sitoo meidät tunteen aiheuttajaan ja estää elämästä tässä hetkessä tyytyväisinä. Jos yksin on vaikea päästää menneistä irti, kannattaa keskustella asioista jonkun ammatti-ihmisen kanssa.

8. Voiko itsetuntoaan kohentaa vielä myöhemmälläkin iällä?

Hyvä ja helppo tapa tukea omaa itsetuntoa on pyrkiä tekemään sellaisia asioita, jotka tuntuvat itsestä hyvältä. Jos nauttii puutarhatöistä, niin antaa aikaa niille.

Joku on voinut joutua aikoinaan ehkä olosuhteiden pakosta ammattiin, joka ei ole ollut ihan ominta itseä. Viimeistään nyt olisi tärkeää hakeutua sellaisten asioiden pariin, joissa voi toteuttaa itseään. Jos on ollut haaveita vaikkapa kukkiensidonnasta, niin nyt kurssille! Haave kannattaa toteuttaa heti eikä sitten, kun jokin vakava sairaus muistuttaa elämän rajallisuudesta. Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä asioita, joita rakastaa.

9. Minkälainen käännekohta eläkkeelle jääminen on itseluottamuksen kannalta?

Jos on monen suomalaisen tavoin rakentanut itsetuntonsa työn ja ammattiroolin varaan, eläkkeelle jääminen voi pudottaa ihmisen tyhjän päälle. Tilanne kannattaa ennakoida ja kehittää elämään muuta sisältöä jo hyvissä ajoin, ennen kuin eläkevaihe koittaa.

Asiantuntijana psykoterapeutti Mirja Sinkkonen. Lähteinä lisäksi Sinkkosen kirjat Naisen itsetunto (Kirjapaja 2004) ja Mielen hoiva – myötätunto ja lohdutus voimavaraksi (Kirjapaja 2016).

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. 

Keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti se­kä Suo­messa et­tä maail­malla. Hil­jattain jul­kaistun tutki­muksen mu­kaan ti­lanne vaih­telee kui­tenkin huomat­ta­vasti eri mais­sa.

Suo­messa eniten elin­vuosia mene­tetään iskee­misten sydän­sai­rauksien, aivo­ve­ren­kierron häi­riöiden, Alzhei­merin tau­din ja keuhko­syövän ta­kia. Maail­malla lis­talta löytyvät myös iskee­miset sydän­sai­raudet ja aivo­ve­ren­kierron häi­riöt, mutta kolmannen sijan vievät alempien hengi­tys­teiden sai­raudet.

Diabetes kasvattanut osuuttaan Suomessa

Eniten ter­veitä elin­vuosia vähen­tävät maail­malla ala­selkä- ja niska­kivut, aistie­lin­sai­raudet, dep­ressio, raudan­puute anemia, iho­sai­raudet ja dia­betes.

Suo­messa vas­taavan lis­tan kärki­päästä löytyvät edellisten lisäksi myös kaatu­miset ja mig­reeni. Suhteel­li­sesti eniten osuuttaan oli kasvat­tanut Suo­messa dia­betes.

Suo­messa riski­te­ki­jöitä, jot­ka aiheut­tavat eniten kuo­lemia ja sai­rauksien kans­sa elet­tyjä elin­vuosia, ovat:

  • ko­honnut veren­paine
  • ravit­se­mukseen liit­tyvät riski­te­kijät
  • alko­holi ja huu­meet
  • tupa­kointi
  • yli­pai­no/li­havuus
  • ko­honnut veren­so­keri
  • ko­honnut koko­nais­ko­les­te­roli
  • vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus

Keski­mää­räinen odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä on maailman­laa­jui­sesti piden­tynyt 61,7 vuo­desta 71,8 vuo­teen vuosina 1980–2015. Suo­messa naisten odotettavissa oleva elinikä on 84,4 vuot­ta ja mie­sten 78,5 vuot­ta.

Vaik­ka keski­mää­räinen eliniän odote on kehit­tynyt suotui­sasti, ti­lanne vaih­telee huomat­ta­vasti eri mai­den vä­lillä. Esi­mer­kiksi Syy­riassa mies­ten odo­tet­ta­vissa oleva eli­nikä ly­heni yli 11 vuo­della vuo­sien 2005 ja 2015 vä­lillä ol­len 62,6 vuot­ta.

Suomen tulokset näet tarkemmin täältä

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Miten toimii suhde, kun mies on vaimoaan yli kaksikymmentä vuotta nuorempi? Ainakin seksi on ihanaa, vakuuttavat Kaija ja Ahmed.

Ahmed Taha on 35-vuotias. Hänen aviovaimonsa Kaija Räty-Taha on 68. Egyptiläisen Ahmedin kulttuurissa ikä ei ole niin puhuttava asia parisuhteessa, mutta Suomessa pari on törmännyt ennakkoluuloihin. Naisystävät varoittelivat Kaijaa, että nuori ja komea mies saattaisi lähteä lopulta nuoremman naisen matkaan.

– Mutta en pelkää mitään, elän ja nautin tässä ja nyt. Kuka meistä, minkään ikäisistä, tietää tulevaisuudesta? Olemme edelleen rakastuneita neljän avioliittovuoden jälkeen, Kaija sanoo. 

Ahmed lisää, että ikä ei ole Kaijan tärkein ominaisuus vaan hyvä sydän.

– Aikuinen nainen ymmärtää elämästä enemmän kuin nuori nainen. Hän esimeriksi ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, Ahmed sanoo.

Kaija hehkuttaa myös seksuaalista voimaa.

– En ole niin epäröivä kuin nuorena, vaan uskallan nauttia vapaasti! Lisäksi minulla on varma ja vahva tunne siitä, että Ahmed rakastaa ja arvostaa minua. Sellainen tunne antaa vapauden myös seksiin.

Naisten työt piti opetella

Kaija ja Ahmed tutustuivat toisiinsa Skypen välityksellä viisi vuotta sitten. Heitä yhdistää elämänasenne ja se, että kummatkin ovat siistejä ja jämptejä järjestyksen ihmisiä, tarkkoja raha-asioissakin. Kotityöt Ahmedille piti kuitenkin Kaijan opettaa.

– Annoin Ahmedille imurin käteen, vaikka hän vänkäsi imurointia naistentyöksi. Sanoin, että Suomessa miehet tekevät samoja jjuttuja kuin naisetkin. Nykyään, kun tulen perjantaisin kotiin, täällä on jo ruokakin uunissa, Kaija nauraa.

Homma toimii myös toisinpäin. Kaija hellii ja halaa puolisoaan tuon tuosta. Kahden tasa-arvoisen, vaikkakin eri-ikäisen, aikuisen suhteessa on molemminpuolista tyydytystä.

– Minua ei häiritse herjanheitto suhteestamme, sillä tiedän, että Ahmed rakastaa minua. Tunteen taustalla ovat kaikki elämäni kokemukset.

Arkea helpottaa vastavuoroisuus. Ahmed hoitaa Kaijan tietokoneen, Kaija hellii miestään leipomalla.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 8/2014.

Tär­keitä anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja saa mm. musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Mar­joista saa­tavat anto­sya­ni­diinit ja proan­to­sya­ni­diinit voi­vat tuo­reen tutki­muksen mu­kaan aut­taa sepel­val­ti­mo­taudin ehkäi­syssä. Nii­tä saa muun muassa musti­kasta, karpa­loista ja viini­ry­pä­leistä.

Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition -lehden julkai­semat yhdys­val­ta­lais­tu­lokset perus­tuvat 17 000 ai­kuisen kuusi­vuo­tiseen seu­rantaan. Sen perusteella eniten anto­sya­ni­dii­neja ja proan­to­sya­ni­dii­neja ruoas­taan saa­vat sairas­tuvat noin puo­let epä­to­den­nä­köi­semmin kuin hen­kilöt, joi­den ruoka­va­liossa on nii­tä vain vä­hän.

Mar­jojen ja mui­den an­to- ja proan­to­sya­ni­dii­neja pal­jon sisäl­tävien ruo­kien syö­minen oli ylei­sempää varak­kaiden ja muu­tenkin terveel­li­sesti elävien keskuu­dessa, mut­ta yh­teydet ha­vaittiin myös elin­ta­voiltaan vä­hemmän terveel­listen pa­rissa. Fla­vo­noidien koko­nais­ku­lutus ei vaikut­tanut sairas­tu­mis­ris­keihin täs­sä tutki­muk­sessa.

Saman­suun­taisia tu­loksia on saa­tu aiem­minkin. Anto­sya­ni­dii­ni-fla­vo­noidit on yhdis­tetty muun muassa pie­nempään diabe­teksen, Parkin­sonin tau­din ja sydän­koh­tausten vaa­raan. Ruoka­valion li­säksi kui­tenkin mo­ni muu­kin seik­ka voi vai­kuttaa yh­teyksiin.

 

Läh­de: Die­tary fla­vonoid in­take and in­cident coro­nary heart di­sease: the Rea­sons for Geog­raphic and Ra­cial Diffe­rences in St­roke study. Ame­rican Jour­nal of Cli­nical Nut­rition 2016;DOI:10.3945/ajcn.115.129452.

Uutis­pal­ve­lu­ Duo­decim. Co­pyright Duo­decim 2016. Kaik­ki oi­keudet pidä­tetään. Mate­riaalin uu­delleen jul­kaisu ja edelleen levit­tä­minen on kiel­letty il­man kirjal­lista lu­paa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

 

Kynsilakat sisältävät runsaasti kemikaaleja, ja jatkuva lakkaaminen voi kuivattaa kynsiä. Lue viisi faktaa kynsilakasta.

1. Iso lasti kemikaaleja

Pieneen pulloon mahtuu paljon. Liuottimet liuottavat orgaanisia aineita, väriaineita ja pigmenttejä sekä vaikuttavat lakan paksuuteen. Tartunta-aineet parantavat lakan tarttuvuutta kynteen. Kalvonmuodostaja lisää lakan kestävyyttä ja kiiltävyyttä, paakkuuntumisenestoaine sileyttä.

2. Kutinaa iholla

Jotkut kynsilakat sisältävät formaldehydiä ja tolueenia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Ihottumaa voi tulla käsien lisäksi vaikkapa kasvoille, silmäluomille tai kaulalle, jos niitä kosketellaan lakatuilla kynsillä.

3. Kynsi haurastuu

Jatkuva kynsilakan ja etenkin asetonia sisältävien kynsilakan poistoaineiden käyttö voi kuivattaa ja haurastuttaa kynsiä ja kynsinauhoja. Alus- ja päällyslakan käyttö ehkäisee lakan lohkeilua, parantaa lakkauksen kestoa ja suojaa kynttä kellastumiselta.

4. Sulje tiiviisti

Jos kynsilakan liuottimet pääsevät haihtumaan, lakka kuivuu ja väripigmentit voivat takertua toisiinsa. Silloin ne eivät enää sekoitu liuokseen vaan voivat jäädä pullon pohjalle. Kynsistä voi tulla erisävyiset kuin niistä tuli käytettäessä tuoretta lakkaa.

5. Ongelmajätteisiin

Kynsilakka ja sen poistoaineet ovat ongelmajätettä. Jos kynsilakkapullossa on liikkuvaa nestettä, se on vaarallista ainetta ja kuuluu hävitettäväksi ongelmajätteen mukana. Jos jäljellä oleva lakka on täysin kuivunut, sen voi heittää tavalliseen roskalaatikkoon.

 

Asiantuntijana ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala, Tukes.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 15/2016.