Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta on tullut voimaan Suomessakin. Mutta mitä se tarkoittaa? Keräsimme 35 yleisintä kysymystä ja vastaukset niihin.

 1. Millaiseen hoitoon ulkomaille voi hakeutua?
  Potilasdirektiivi kattaa kaikenlaiset terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta pitkäaikaishoitoa, elinluovutuksia, elinsiirtoja ja rokotteita. Rajat ylittävä terveydenhuolto tarkoittaa tilannetta, jossa olet saanut sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassasi. Potilasdirektiivi, joka tuli Suomessa voimaan vuoden alussa, vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenmaassa
 2. Vaaditaanko hoitoon hakeutumiseen ennakkolupa Kelasta?
  Suomessa sairausvakuutettu henkilö voi hakeutua hoitoon ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa.
  Jos potilas saa Kelasta ennakkoluvan, sillä on vaikutusta hänelle maksettavan korvauksen suuruuteen. Tällöin potilaan ei tarvitse yleensä maksaa hoidon kustannuksia ensin itse.
  Ennakkolupa myönnetään, jos hoidontarve on lääketieteellisesti perusteltu ja tarvittu hoito kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Luvan myöntäminen edellyttää, että potilaalle ei voida antaa hoitoa Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Ennakkolupapäätös perustuu julkisen terveydenhuollon antamaan lausuntoon.
 3. Voiko hoitoa hakea ulkomailta myös kroonisen sairauteen?
  Kyllä. Potilas voi hakeutua toiseen maahan hoitoon myös pitkäaikaisen sairauden vuoksi.
 4. Tarvitaanko enää eurooppalaista sairaanhoitokorttia?
  Jos henkilö sairastuu oleskellessaan ulkomailla, eurooppalainen sairaanhoitokortti on ensisijainen tapa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa ja Sveitsissä. Kortilla saa lääketieteellisesti hoidon maksamalla vain paikallisen asiakasmaksun. Kortin voi tilata Kelasta.
 5. Voidaanko potilas lähettää ulkomaille hoitoon?
  Vain jos potilas siihen suostuu. Potilasdirektiivi ei vaikuta potilaslain mukaisiin potilaan oikeuksiin. Potilaalla on aina oikeus kieltäytyä hoidosta.
 6. Tarvitseeko ulkomaille hoitoon lähtevä lähetteen?
  Hoitoon hakeutumiskäytäntö määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa hoitoa annetaan. Potilaalla tulee siis olla lähete, jos sellainen edellytetään. Suomessa toimiva lääkäri ei voi kirjoittaa lähetettä suoraan toisessa maassa toimivaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Ulkomaille hoitoon hakeutuvan potilaan on yleensä itse toimitettava lääkärinlausunto ja muut mahdolliset potilasasiakirjat hoidonantajalle.
 7. Jos ulkomaille lähtee ilman lähetettä, voiko hoitoon mennä myös yksityissektorille?
  Terveydenhuollon palveluntuottajia ei yleensä luokitella julkisiin ja yksityisiin samalla tavoin kuin Suomessa. Potilas voi siis hakeutua terveydenhuollon palveluntuottajalle, jonka toiminta on kohdemaassa laillistettua. Korvauksen suuruus riippuu siitä, onko kyse ollut äkillisestä sairastumisesta ulkomailla vai hoitoon matkustamisesta ulkomaille. Tämän selvittämisessä nojataan potilaan selvitykseen ja potilasasiakirjoista ilmeneviin seikkoihin.
 8. Minkä maan hoitosuosituksia hoidossa noudatetaan?
  Hoidossa noudetaan aina sitä antavan maan lainsäädäntöä.
 9. Voiko ulkomainen sairaala kieltäytyä vastaanottamasta potilasta?
  Ei, EU-maan on otettava vastaan toisesta EU-maasta hoitoon hakeutuva potilas.
 10. Mitä lomakkeita tulee täyttää, jos hakeutuu sairaalaan toiseen Pohjoismaahan?
  Jos sairastuu äkillisesti Pohjoismaissa, oikeuden hoitoon voi osoittaa Suomen passilla tai henkilökortilla. Jos taas hakeutuu varta vasten hoitoon toiseen Pohjoismaahan, se onnistuu kuten paikallisilta ilman erillisiä lomakkeita.
  Jos henkilölle on annettu ennakkolupa saada hoitoa toisessa Pohjoismaassa, hänen tulee esittää se hoitopaikassa (lomake E 112 tai S2).
 11. Miten ennakkolupakäytäntö muuttui 1.1.2014 aikaisempaan verrattuna?
  Ennakkolupapäätöksen tekee nykyään aina Kela ja päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Julkisen terveydenhuollon tulee antaa Kelalle ennakkolupaa koskeva lausunto 21 päivän kuluessa lausuntopyynnön vastaanottamisesta. Julkisen terveydenhuollon lausunto sitoo Kelaa.
  Kela myöntää potilaalle ennakkoluvan, jos lausunto ei tule määräajassa.
 12. Voiko käydä niin, että lääkäri puoltaa ennakkolupaa mutta Kela hylkää sen?
  Ei.
 13. Maksaako ennakkolupaa koskevaa lausunto?
  Ei. Lausunto on vapaamuotoinen kirjallinen lausunto. Se voi olla myös B-lääkärinlausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi hoito, jota varten lupaa haetaan, hoitoa antava kohdemaa ja arvio hoitoajasta. Lisäksi lausunnossa tulee ottaa kantaa ennakkoluvan myöntämisen edellytysten täyttymiseen.
 14. Pitääkö potilaan perustella, miksi hän haluaa hoitoa ulkomailta?
  Ei, mutta hänen tulee antaa selvitys terveydentilastaan.
  Potilaan tulee toimittaa ennakkolupahakemuksensa liitteenä lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön antama asiakirja. Jos potilas ei ole toimittanut hakemuslomakkeen liitteenä sairauttaan koskevia tietoja, Kela pyytää niitä potilaalta. Jos potilas ei toimita tarvittavia tietoja eikä julkinen terveydenhuolto pysty tekemään lausuntoa, Kelasta jättää hakemuksen tutkimatta.
 15. Jos potilasta on tutkittu ja hoidettu Suomessa, mutta hän ei ole ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon, voiko ennakkoluvan saada tällä perusteella?
  Tyytymättömyys hoitoon ei ole peruste ennakkoluvan myöntämiselle. Sen sijaan ennakkolupa tulee myöntää, jos hoitotakuun määräajat eivät toteudu. Ennakkolupa voidaan myöntää myös harkinnan perusteella, vaikka myöntämisperusteet eivät täyttyisi.
 16. Miten ulkomailla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset korvataan potilaalle?
  Hoitokustannuksia korvataan eri tavoin sen mukaan, onko potilas itse hakeutunut hoitoon toiseen maahan vai onko kyseessä ulkomailla oleskelun aikana saatu lääketieteellisesti välttämätön hoito. Jos potilas on hakeutunut EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä itse hoitoon, hänellä on oikeus saada hoitokustannuksista sairaanhoitokorvauksia (nk. Kela-korvaus) samaan tapaan kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta. Jos potilas tarvitsee ulkomailla oleskellessaan hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen takia ja maksaa kustannukset itse, hänellä on oikeus saada Suomessa jälkikäteen korvauksia siihen summaan asti, joka olisi aiheutunut potilaan kotikunnalle, jos kunta olisi antanut vastaavan hoidon. Jos potilas on saanut hoitoon ennakkoluvan, potilas maksaa itse vain hoitoa antavan maan tai kotisairaanhoitopiirissään voimassa olevan asiakasmaksun.
 17. Miten matkakustannukset ja yöpymiskulut korvataan?
  Henkilö maksaa matkoista ja yöpymisistä aiheutuvat kustannukset yleensä itse. Hän voi hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta.
 18. Paljonko Kela korvaa prosentuaalisesti hoitokustannuksista ulkomailla?
  Sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset ovat yleisesti ottaen noin 20–30 prosenttia Suomen hintatason mukaisista lääkärinpalkkioista ja tutkimuksen ja hoidon kustannuksista. Julkisen terveydenhuollon hoitokustannusten mukaiset korvaukset ovat keskimäärin suurempia. Näitä koskevaa tilastotietoa ei ole toistaiseksi ole saatavilla.
 19. Saako apuvälineistä korvausta, jos lähtee hoitoon Suomen ulkopuolelle?
  Apuvälinekustannuksia ei korvata sairausvakuutuslain tai muun lainsäädännön perusteella. Jos henkilö oleskelee tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, hänen tulisi saada sieltä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla oleskeluajaksi sellainen apuväline, joka on lääketieteellisesti välttämätön.
 20. Korvataanko ulkomailla tehdyn oikomishoidon kustannuksia?
  Oikomishoidon toimenpiteitä korvataan sairausvakuutuslain perusteella, jos oikomishoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Ulkomailla annetun oikomishoidon kustannuksista voi hakea korvausta lomakkeella SV 128.
 21. Korvataanko ulkomailta hankittuja erityiskorvattavia lääkkeitä?
  Erityiskorvaus ulkomailta ostetusta lääkkeestä maksetaan, jos henkilöllä on voimassa oleva lääkkeen erityiskorvausoikeus ja vastaava lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa erityiskorvattavaksi.
 22. Miksi hoidon maksut täytyy ensin maksaa itse ja kustannukset korvataan vasta myöhemmin?
  Terveyspalvelujen tuottajat voivat olla erilaisia eri maissa. Kaikki palvelujentuottajat eivät kuulu lakisääteisen korvausjärjestelmän piiriin. Tämän vuoksi maat eivät korvaa kustannuksia suoraan.
 23. Mitä tarkoittaa potilasdirektiiviin liittyvä kansallisen palveluvalikoiman määrittely?
  Suomessa on määriteltävä, mitkä kaikki palvelut kuuluvat Suomessa julkisin varoin järjestettyyn tai korvattuun terveydenhuoltoon. Potilasdirektiivin mukaan ulkomailla annetuista hoidoista korvataan vain sellaiset, jotka potilaalle olisi annettu tai korvattu myös Suomessa.
  Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. (Lisää voi lukea STM:n julkaisusta Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima, 2013).
 24. Laskutetaanko hoito hoidonantajamaan vai Suomen käytännön mukaan?
  Hoitoa antava maa laskuttaa hoidon kustannukset oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Toisista EU-maista hoitoon hakeutuviin potilaisiin on sovellettava samaa maksutaulukkoa kuin paikallisiin potilaisiin.
 25. Miten potilasvahinkovakuutus järjestetään?
  Hoitoa antavan maan lainsäädännön tulee kattaa myös ulkomailta tulleen potilaan hoito. Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa.
 26. Miten toimitaan, jos vain osa hoidosta annetaan ulkomailla?
  Tällöin muusta hoidosta ja myös jatkohoidosta on hyvä sopia jo ennen ulkomaille lähtöä. Jos jatkohoidosta ei ole sovittu etukäteen, potilas voi ottaa yhteyttä kotimaahan palattuaan kotikuntansa terveyskeskukseen tai sairaalaan ja sopia jatkohoidosta.
 27. Kuka vastaa mahdollisten komplikaatioiden hoidosta ja kustannuksista?
  Ulkomailla hoitoa saanut potilas on oikeutettu samaan lääketieteelliseen seurantaan, kuin jos potilas olisi saanut hoidon Suomessa.
 28. Onko vieraalla kielellä pärjääminen potilaan vastuulla?
  Potilasdirektiiviä soveltava maa on velvollinen tarjoamaan palveluja vain maan virallisilla kielillä. Potilaan kannattaa ennen ulkomaille matkustamista ottaa selvää, onko hoitoa mahdollista saada kielellä, jota hän hallitsee. Potilas maksaa yleensä tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset.
  Jos potilas sairastuu ulkomailla oleskelunsa aikana, hoidon antaja järjestää tarvittaessa tulkkauksen. Tulkkauskustannukset ovat tällöin osa hoitokustannuksia.
 29. Kuka kääntää potilaskertomuksen?
  Vastaanottavalla hoitopaikalla ei ole velvollisuutta kääntää potilasasiakirjoja. Potilaan tulisi huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat potilasasiakirjat kielellä, jota hoitopaikassa hallitaan. Hoitopaikassa potilasasiakirjat kirjoitetaan hoitoa antavan valtion kielellä.
 30. Psyykkisten sairauksien hoito perustuu paljolti yhteiseen kieleen. Miten psyykkiset sairaudet on otettu huomioon?
  Mielenterveyspalvelut kuuluvat potilasdirektiivin soveltamisalaan, mutta niistä ei ole direktiivissä erityissääntelyä. Potilaan pitää siis ottaa selvää, saako hoitoa millään tutulla kielellä.
 31. Miten tiedot ulkomailla annetusta hoidosta saadaan Suomen potilasrekistereihin?
  Tietojen siirtyminen Suomeen on potilaan vastuulla. Hänen tulee pyytää kopiot potilasasiakirjoista. Sähköisiä järjestelmiä tietojen siirtämiseksi ei toistaiseksi ole. Kun potilas toimittaa tiedot Suomeen, hänestä vastuussa oleva terveydenhuollon yksikkö vie ne edelleen potilastietoihin.
 32. Kelpaako toisessa maassa kirjoitettu sairauslomatodistus Kelalle?
  Kyllä, jos siinä on henkilö- ja yhteystietojen lisäksi diagnoosi ja työkyvyttömyysaika.
 33. Mitä lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä, ja kuka voi laatia eurooppalaisen lääkemääräyksen?
  Eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä muita paitsi huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä sekä säilytettävää lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä. Eurooppalaisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lupa määrätä lääkkeitä.
 34. Leviävätkö sairaalabakteerit, kun potilaat liikkuvat yli rajojen?
  Sairaalabakteereja esiintyy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vähemmän kuin monessa muussa maassa, joten riski sairastua tai tulla sairaalabakteerin kantajaksi ulkomailla voi olla suurempi kuin kotimaassa. Riski on otettava huomioon muun muassa annettaessa jatkohoitoa Suomessa.
 35. Kuka opastaa ja avustaa potilaita rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa?
  Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste antaa tietoa sekä hoitoon hakeutumisesta ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille. Ulkomaille hoitoon hakeutuvan henkilön tulee kuitenkin itse selvittää hoitomahdollisuuksia ja hoitoon hakeutumisen käytännön menettelyjä siinä maassa, jossa hän haluaa tulla hoidetuksi. Jokaisessa EU-maassa toimii vähintään yksi rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, jonka tehtävä on jakaa tietoa maansa terveyspalveluista ja niiden laadusta, hoitoon hakeutumisen käytännöistä ja potilaan oikeuksista.

Lähde: Kelan verkkosivusto

Onko illallis- tai kahvipöytään tulossa vieras, jolle viljat eivät sovi? Pidä tarkasti silmällä pakkausselosteita. Yliherkkyydestä, allergiasta tai keliakiasta kärsivälle monet tutut elintarvikkeet ovat vaaranpaikkoja.

Gluteenittomat tuotteet eivät aina sovellu vilja-allergikolle. Siinä missä keliaakikko voi yleensä huoletta syödä vehnätärkkelystä sisältäviä tuotteita, saattaa yliherkkyyksiä omaava saada niistä voimakkaita oireita. Allergisia reaktioita aiheuttavat ainesosat eivät ole kiveen kirjoitettuja. Jos mahdollista, tiedustele ennakkoon, sopiiko tietty tuote tai raaka-aine kylään saapuvalle ruokarajoitteiselle.

 

1. Pakasteranskalaiset ja –lohkoperunat

Kylmäaltaasta löytyvien perunatuotteiden ainesosalistaus kannattaa syynätä tarkkaan. Osa pakasteranskalaisista ja –lohkoperunoista sisältää vehnää. Jos valmistat ensin paneroituja ja sitten viljattomia tuotteita, muista huolehtia ruuanlaittovälineiden puhtaudesta. Jopa pienet vehnämäärät voivat aiheuttaa yliherkälle tukalan olotilan.

2. Sipsit

Perunalastut eivät tavallisesti sisällä gluteenia tai viljoja. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin tuubiin pakatut, vehnää sisältävät Pringlesit. Jos sipsihyllyn valikoima epäilyttää, valitse tarjottavaksi maissilastuja, popcornia tai maustamattomia pähkinöitä.

3. Hillot

Osa kaupan hilloista sisältää vilja-allergikolle sopimatonta glukoosi-fruktoosisiirappia. Kyseisen ainesosan valmistuksessa käytetään vehnää. Glukoosi-fruktoosisiirappi sopii kuitenkin keliaakikolle, sillä sen sisältämä gluteeni poistuu valmistusvaiheessa.

4. Nonparellit

Iloisen väriset kakkukoristeet sisältävät vehnätärkkelystä, joka ei sovi vilja-allergikolle tai yliherkälle. Strösselit ovat nonparelleja turvallisempi valinta. Tarkista kuitenkin ainesosaluettelo.

5. Jäätelö

Tavalliset tuuttijäätelöt ovat vehnävohveliensa takia luonnollisesti pannassa niin keliaakikoilta, vilja-allergikoilta kuin yliherkkyyksistä kärsiviltä. Siinä missä keliaakikko voi syödä useimpia tavallisia puikko- ja pakettijäätelöitä, löytyy viileistä herkuista yliherkille ja allergisille sopimatonta vehnäperäistä glukoosisiirappia, fruktoosisiirappia, vehnätärkkelystä, dekstroosia tai maltodekstriiniä. Jäätelöistä turvallisia valintoja ovat esimerkiksi tietyt Pappagallo ja Ben & Jerry’s –merkkien maut. Luontaisesti valmistetut, kotimaiset Jymy-jäätelöt ovat myös viljavapaita tuotteita.

6. Soijakastike

Itämaisten ruokien maustamiseen käytetty soijakastike sisältää tavallisesti vehnää. Markkinoilla on kuitenkin gluteenittomia vaihtoehtoja keliaakikoille. Allergikoille ja yliherkille sopivat luontaisesti viljattomat soijakastikkeet. Tällainen on muun muassa monista vähittäiskaupoistakin löytyvä, pelkästään soijapohjainen Soy King – kastike.

7. Ketsupit, majoneesit, sinapit

Ketsupit, majoneesit ja sinapit saattavat sisältää vehnää, tavallisesti glukoosi-fruktoosisiirapin muodossa. Felixin ja Heinzin maustamattomat ketsupit ja majoneesit ovat turvallisia valintoja ruokarajoitteisille. Myös Auran sinapit ovat viljattomia ja soveltuvat täten sekä keliaakikoille, allergikoille että yliherkille.

8. Karkit

Makeisostoksilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tuoteselosteisiin. Lähes kaikissa makeisissa on glukoosi-, fruktoosi, tärkkelys- tai glukoosi-fruktoosisiirappia, joka tekee niistä allergisille ja yliherkille sopimattomia. Mikäli löydät makeisia, joiden glukoosisiirappi on maissipohjaista, osta karkit mieluummin valmiissa pussissa, kuin irtokarkkihyllystä. Koska kauhoilla poimitaan namuja jokaisesta laarista, on niissä jäämiä allergisoivista ainesosista. Perinteisessä lakritsassa on aina vehnää, mutta markkinoilla on myös gluteenittomia, keliaakikoille sopivia vaihtoehtoja. Täysin viljatonta ruokavaliota noudattavalle varma makeisvalinta on esimerkiksi Fazerin Wiener Nougat.

Viljoja löytyy myös muista yllättävistä tuotteista. Erityisen yliherkät voivat saada oireita myös näistä:

9. Kosmetiikka

Meikit ja hiustenhoitotuotteet saattavat sisältää hydrolysoitua vehnäproteiinia, HVP:tä. Pehmeän rakenteensa, vaahtoavuutensa ja kosteuttavuutensa takia se on suosittu kosmetiikkateollisuuden raaka-aine. HVP voi aiheuttaa yliherkälle turvotusta, kutinaa ja paukamia, pahimmillaan jopa anafylaktisen shokin.

10. Kahviautomaatit

Työpaikan kahviautomaatin hyödyntäminen voi olla viljayliherkälle petollinen valinta. Esimerkiksi tietyt Selectan automaattien erikoiskahvit sisältävät glukoosisiirappia ja maltodekstriiniä. Allergisen kannattaa myös aina varmistaa, annosteleeko kone kaikki juomat samoja putkia pitkin.

Mistä tuotteesta tai elintarvikkeesta sinä olet löytänyt piilovehnää? Kerro se meille kommenteissa!

Tuo­reen ky­selyn mu­kaan va­jaa puo­let lääkä­reistä on jos­kus lievit­tänyt po­tilaan kärsi­mystä tie­täen, et­tä se ly­hentää po­tilaan elämää.

Tuo­reen Lää­käri ja kuoli­napu -ky­selyn mu­kaan 40 prosenttia lääkä­reistä ker­too jos­kus lievit­tä­neensä po­tilaan kärsimystä tietoi­sena sii­tä, et­tä se ­ly­hentää po­tilaan elämää. Heis­tä 87 prosenttia ko­kee toimi­neensa ai­na oi­kein.

Noin joka viides vastan­neista lääkäreistä on si­tä miel­tä, et­tä lää­käri tu­lee ai­na asettaa juri­diseen vas­tuuseen, jos hän te­kee kärsi­myksen lievit­tä­mi­seksi toimenpiteen, jo­ka ly­hentää po­tilaan elämää.

Joka kolmas avustaisi kärsivää potilasta itsemurhassa

Kol­mannes vastaa­jista on si­tä miel­tä, et­tä lää­käriä tu­lisi rangaista, jos hän avustaa poti­lasta päät­tämään elä­mänsä. Yh­tä mo­ni olisi kuitenkin it­se val­mis avus­tamaan vai­keista oi­reista kär­sivää poti­lasta te­kemään itse­murhan, jos lainsää­däntö sen sal­lisi.

Kaksi kolmesta ky­selyyn vastan­neesta lääkä­ristä on jou­tunut seu­raamaan oman lähei­sensä vai­keaa sai­rautta tai kärsi­mystä. Oma­koh­taiset koke­mukset lähi­pii­ristä ovat saat­taneet vah­vistaa tai muut­taa aiem­pia käsi­tyksiä kuolinavusta.

Noin jo­ka toi­nen vas­taaja il­moittaa kohtaa­vansa kuo­levia tai vai­keista oi­reista kär­siviä poti­laita työs­sään täl­lä hetkellä.

Suhtautuminen eutanasiaan aiempaa myönteisempää

Kuoli­na­vulle ei ole vakiin­tu­nutta määri­telmää. Täs­sä kyse­lyssä ter­millä vii­tattiin tilan­teisiin, jois­sa lää­käri lie­vittää potilaan kärsi­mystä lä­hellä kuo­lemaa tietoi­sena sii­tä, et­tä se voi ly­hentää po­tilaan elämää. Kuoli­napua voi ol­la hoito­toimen­piteen teke­minen, hoi­dosta pidät­täy­ty­minen tai po­tilaan neuvo­minen ja vä­lineen anta­minen elämän päättämistä var­ten.

Ky­selyn toteu­tettiin syys­kuussa Lääkä­ri­liiton, Duode­cimin ja Hy­vä kuo­lema -yhteis­vas­tuu­hankeen yhteis­työnä. Sii­hen vas­tasi 3 100 työi­käistä lää­käriä. Noin kolmanneksella vastanneista oli 10 vuo­den ko­kemus kuo­levien tai vai­keista oi­reista kär­sivien poti­laiden hoi­dosta. Vain yhdeksällä prosentilla ei ol­lut lain­kaan koke­musta kuo­levien hoi­dosta.

Euta­nasia ra­jattiin ky­selyn ulko­puo­lelle, kos­ka Lääkä­ri­liitto ja Hel­singin ylio­pisto seu­raavat euta­nasiaa kos­kevia mielipi­teitä toi­sella tutki­mus­sar­jalla. Lää­kärien suhtau­tu­minen euta­nasiaan on muut­tunut aiem­paa myönteisemmäksi.

Näin lääkärit kommentoivat kuolinapua

"Ky­symys on eetti­sesti vai­kein mi­tä lääkä­rille voi tul­la eteen."

"Tär­keintä elämän lo­pun ol­lessa lä­hellä on elämän laa­tu, ei pi­tuus."

"Itse­mur­hassa avus­ta­minen so­tii vas­taan käsi­tys­täni lää­kärin etii­kasta ja roo­lista."

"Kär­si­mystä pi­tää ai­na hel­pottaa, mut­ta mis­sä me­nee se häi­lyvä ra­ja, et­tä toimen­pide voi­kin jou­duttaa kuo­lemaa?"

 

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.