Suuri osa suomalaisista saa päivittäin liikaa suolaa, mikä kohottaa verenpainetta. Mistä suolaa voi vähentää helpoiten?

Jos olet leivän ystävä ja syöt päivittäin kahdeksan palaa normisuolaista leipää, saat päivän suositellusta suolamäärästä jo puolet. Viipale ruisleipää painaa noin 25 grammaa ja kahdeksan palaa sitä painaa noin 200 grammaa. Jos suolaa on 1,2 prosenttia, päivän leipäannoksesta tulee 2,4 grammaa suolaa. Suolansaantisuositus on korkeintaan 5 grammaa päivässä.

– Suomalainen saa viljavalmisteista keskimäärin kolmasosan päivän suolamäärästä. Tämä selvisi tuoreimmassa Finravintotutkimuksessa, jonka tiedot ovat vuodelta 2012, toteaa yliopisto-opettaja ja elintarviketieteiden lisensiaatti Eeva Voutilainen.

Viljavalmisteisiin kuuluvat leivän lisäksi pastat, riisit, puurot ja myslit. Suositus viljavalmisteiden saanniksi on miehillä 9 annosta päivässä ja naisilla 6 annosta päivässä. Yksi annos voi olla 1 dl keitettyä täysjyväpastaa tai viipale leipää. Parin desin puuroannoksesta saa kaksi vilja-annosta.

Suomalaiset ovat edelleen leivän ystäviä, vaikka sen suosio notkahtikin hiukan vähähiilihydraattisen villityksen kuumimpina aikoina. Nyt leipää ostetaan entistä enemmän paistopisteistä, joiden leivistä merkittävä osaa tulee pakasteina Keski-Euroopasta ja joiden suolapitoisuus on suhteellisen suuri. On aivan eri asia syödä vaikkapa viisi viipaletta leipää, jossa on suolaa 1,5 prosenttia kuin leipää, jossa suolaa on 1 prosentti.

– Toki tuore leipä houkuttelee, mutta tuleeko monikaan kuluttaja tarkistaneeksi leipien suolapitoisuutta? Eeva Voutilainen pohtii.

Näin vähennät suolaa

Miten viljatuotteista saatavan suolan määrää voi sitten vähentää?

– Helpoin keino vähentää leivästä saatavaa suolamäärää on etsiä leipähyllystä Sydänmerkillä varustetut pakkaukset. Niissä on suolaa enintään 0,9 painoprosenttia, Eeva Voutilainen sanoo.

On paljon pienleipomoita, jotka myös valmistavat vähäsuolaisia leipiä, mutta jotka eivät halua maksaa Sydänmerkin käyttöoikeudesta. Pienleipomon leivän löytäminen leipähyllyltä voi olla vaikeampaa, mutta kauppias osaa auttaa siinä.

Hyvä konsti vähentää suolaa on korvata leipäannoksia puurolla tai leipoa sämpylöitä ja leipää itse. Näin suolan määrää on helppo kontrolloida. Marttojen hiivaleipäohjeella saat leipää, jossa suolaa on 0,5 prosenttia.

Hiivaleipä

5 dl vettä, maitoa tai piimää
25 g hiivaa
1 tl suolaa
3 dl ruisjauhoja
noin 10 dl hiivaleipäjauhoja

Suolapitoisuus on saatu, kun on laskettu yhteen aineiden painot: 500 g + 25 g + 5 g + 155 g + 600 g = 1300 g ja vähennetty siitä paistohävikki, noin 15 % (195 g). Valmiin leivän tai leipien painoksi tulee 1100 g, josta  suolaa on 5 grammaa eli  leivän suolapitoisuus on noin 0,5 prosenttia.

Mikä on voimakassuolainen?

Leipä on ilmoittava pakkauksessa voimakassuolaiseksi, jos siinä on suolaa yli 1,2 prosenttia. Hapankorpuissa ja näkkileivissä vastaava raja on 1,6 prosenttia.

Joissakin leivissä ilmoitetaan vain natriumin määrä (Na). Se muutetaan ruokasuolaksi kertomalla luvulla 2,5. Esimerkiksi jos natriumia on 0,4 grammaa, niin suolapitoisuus on 2,5 kertaa 0,4 grammaa eli 1,2 grammaa.

Leipätiedotuksen nettisivuilla on lista pääkaupunkiseudulla saatavista vähäsuolaisista leivistä, mutta joukossa on muuallakin Suomessa toimivia leipomoita. Esimerkiksi Pirkka Perunalimppuviipaleet ja Ruisvuoka sisältävät kumpikin suolaa 0,7 prosenttia. Fazerin Realruis (0,7 prosenttia) sekä paistopisteistä saatavat Onnenleipä (0,6 prosenttia) ja Talonpoikaisleipä (0,5 prosenttia) ovat myös vähäsuolaisia.

www.leipatiedotus.fi

Miksi leivässä on suolaa?

Suola hidastaa hiivan toimintaa, jolloin makuaineet ehtivät päästä paremmin esille. Suola vaikuttaa myös väriin ja rakenteeseen. Suolattomasta taikinasta leivottu leipä jää vaaleaksi, matalaksi ja murenevaksi.

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.