Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta on tullut voimaan Suomessakin. Mutta mitä se tarkoittaa? Keräsimme 35 yleisintä kysymystä ja vastaukset niihin.

 1. Millaiseen hoitoon ulkomaille voi hakeutua?
  Potilasdirektiivi kattaa kaikenlaiset terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta pitkäaikaishoitoa, elinluovutuksia, elinsiirtoja ja rokotteita. Rajat ylittävä terveydenhuolto tarkoittaa tilannetta, jossa olet saanut sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassasi. Potilasdirektiivi, joka tuli Suomessa voimaan vuoden alussa, vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenmaassa
 2. Vaaditaanko hoitoon hakeutumiseen ennakkolupa Kelasta?
  Suomessa sairausvakuutettu henkilö voi hakeutua hoitoon ulkomaille hoitoon ilman ennakkolupaa.
  Jos potilas saa Kelasta ennakkoluvan, sillä on vaikutusta hänelle maksettavan korvauksen suuruuteen. Tällöin potilaan ei tarvitse yleensä maksaa hoidon kustannuksia ensin itse.
  Ennakkolupa myönnetään, jos hoidontarve on lääketieteellisesti perusteltu ja tarvittu hoito kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Luvan myöntäminen edellyttää, että potilaalle ei voida antaa hoitoa Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Ennakkolupapäätös perustuu julkisen terveydenhuollon antamaan lausuntoon.
 3. Voiko hoitoa hakea ulkomailta myös kroonisen sairauteen?
  Kyllä. Potilas voi hakeutua toiseen maahan hoitoon myös pitkäaikaisen sairauden vuoksi.
 4. Tarvitaanko enää eurooppalaista sairaanhoitokorttia?
  Jos henkilö sairastuu oleskellessaan ulkomailla, eurooppalainen sairaanhoitokortti on ensisijainen tapa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa ja Sveitsissä. Kortilla saa lääketieteellisesti hoidon maksamalla vain paikallisen asiakasmaksun. Kortin voi tilata Kelasta.
 5. Voidaanko potilas lähettää ulkomaille hoitoon?
  Vain jos potilas siihen suostuu. Potilasdirektiivi ei vaikuta potilaslain mukaisiin potilaan oikeuksiin. Potilaalla on aina oikeus kieltäytyä hoidosta.
 6. Tarvitseeko ulkomaille hoitoon lähtevä lähetteen?
  Hoitoon hakeutumiskäytäntö määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa hoitoa annetaan. Potilaalla tulee siis olla lähete, jos sellainen edellytetään. Suomessa toimiva lääkäri ei voi kirjoittaa lähetettä suoraan toisessa maassa toimivaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Ulkomaille hoitoon hakeutuvan potilaan on yleensä itse toimitettava lääkärinlausunto ja muut mahdolliset potilasasiakirjat hoidonantajalle.
 7. Jos ulkomaille lähtee ilman lähetettä, voiko hoitoon mennä myös yksityissektorille?
  Terveydenhuollon palveluntuottajia ei yleensä luokitella julkisiin ja yksityisiin samalla tavoin kuin Suomessa. Potilas voi siis hakeutua terveydenhuollon palveluntuottajalle, jonka toiminta on kohdemaassa laillistettua. Korvauksen suuruus riippuu siitä, onko kyse ollut äkillisestä sairastumisesta ulkomailla vai hoitoon matkustamisesta ulkomaille. Tämän selvittämisessä nojataan potilaan selvitykseen ja potilasasiakirjoista ilmeneviin seikkoihin.
 8. Minkä maan hoitosuosituksia hoidossa noudatetaan?
  Hoidossa noudetaan aina sitä antavan maan lainsäädäntöä.
 9. Voiko ulkomainen sairaala kieltäytyä vastaanottamasta potilasta?
  Ei, EU-maan on otettava vastaan toisesta EU-maasta hoitoon hakeutuva potilas.
 10. Mitä lomakkeita tulee täyttää, jos hakeutuu sairaalaan toiseen Pohjoismaahan?
  Jos sairastuu äkillisesti Pohjoismaissa, oikeuden hoitoon voi osoittaa Suomen passilla tai henkilökortilla. Jos taas hakeutuu varta vasten hoitoon toiseen Pohjoismaahan, se onnistuu kuten paikallisilta ilman erillisiä lomakkeita.
  Jos henkilölle on annettu ennakkolupa saada hoitoa toisessa Pohjoismaassa, hänen tulee esittää se hoitopaikassa (lomake E 112 tai S2).
 11. Miten ennakkolupakäytäntö muuttui 1.1.2014 aikaisempaan verrattuna?
  Ennakkolupapäätöksen tekee nykyään aina Kela ja päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Julkisen terveydenhuollon tulee antaa Kelalle ennakkolupaa koskeva lausunto 21 päivän kuluessa lausuntopyynnön vastaanottamisesta. Julkisen terveydenhuollon lausunto sitoo Kelaa.
  Kela myöntää potilaalle ennakkoluvan, jos lausunto ei tule määräajassa.
 12. Voiko käydä niin, että lääkäri puoltaa ennakkolupaa mutta Kela hylkää sen?
  Ei.
 13. Maksaako ennakkolupaa koskevaa lausunto?
  Ei. Lausunto on vapaamuotoinen kirjallinen lausunto. Se voi olla myös B-lääkärinlausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi hoito, jota varten lupaa haetaan, hoitoa antava kohdemaa ja arvio hoitoajasta. Lisäksi lausunnossa tulee ottaa kantaa ennakkoluvan myöntämisen edellytysten täyttymiseen.
 14. Pitääkö potilaan perustella, miksi hän haluaa hoitoa ulkomailta?
  Ei, mutta hänen tulee antaa selvitys terveydentilastaan.
  Potilaan tulee toimittaa ennakkolupahakemuksensa liitteenä lääkärinlausunto tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön antama asiakirja. Jos potilas ei ole toimittanut hakemuslomakkeen liitteenä sairauttaan koskevia tietoja, Kela pyytää niitä potilaalta. Jos potilas ei toimita tarvittavia tietoja eikä julkinen terveydenhuolto pysty tekemään lausuntoa, Kelasta jättää hakemuksen tutkimatta.
 15. Jos potilasta on tutkittu ja hoidettu Suomessa, mutta hän ei ole ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon, voiko ennakkoluvan saada tällä perusteella?
  Tyytymättömyys hoitoon ei ole peruste ennakkoluvan myöntämiselle. Sen sijaan ennakkolupa tulee myöntää, jos hoitotakuun määräajat eivät toteudu. Ennakkolupa voidaan myöntää myös harkinnan perusteella, vaikka myöntämisperusteet eivät täyttyisi.
 16. Miten ulkomailla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset korvataan potilaalle?
  Hoitokustannuksia korvataan eri tavoin sen mukaan, onko potilas itse hakeutunut hoitoon toiseen maahan vai onko kyseessä ulkomailla oleskelun aikana saatu lääketieteellisesti välttämätön hoito. Jos potilas on hakeutunut EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä itse hoitoon, hänellä on oikeus saada hoitokustannuksista sairaanhoitokorvauksia (nk. Kela-korvaus) samaan tapaan kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta. Jos potilas tarvitsee ulkomailla oleskellessaan hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen takia ja maksaa kustannukset itse, hänellä on oikeus saada Suomessa jälkikäteen korvauksia siihen summaan asti, joka olisi aiheutunut potilaan kotikunnalle, jos kunta olisi antanut vastaavan hoidon. Jos potilas on saanut hoitoon ennakkoluvan, potilas maksaa itse vain hoitoa antavan maan tai kotisairaanhoitopiirissään voimassa olevan asiakasmaksun.
 17. Miten matkakustannukset ja yöpymiskulut korvataan?
  Henkilö maksaa matkoista ja yöpymisistä aiheutuvat kustannukset yleensä itse. Hän voi hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta.
 18. Paljonko Kela korvaa prosentuaalisesti hoitokustannuksista ulkomailla?
  Sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset ovat yleisesti ottaen noin 20–30 prosenttia Suomen hintatason mukaisista lääkärinpalkkioista ja tutkimuksen ja hoidon kustannuksista. Julkisen terveydenhuollon hoitokustannusten mukaiset korvaukset ovat keskimäärin suurempia. Näitä koskevaa tilastotietoa ei ole toistaiseksi ole saatavilla.
 19. Saako apuvälineistä korvausta, jos lähtee hoitoon Suomen ulkopuolelle?
  Apuvälinekustannuksia ei korvata sairausvakuutuslain tai muun lainsäädännön perusteella. Jos henkilö oleskelee tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, hänen tulisi saada sieltä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla oleskeluajaksi sellainen apuväline, joka on lääketieteellisesti välttämätön.
 20. Korvataanko ulkomailla tehdyn oikomishoidon kustannuksia?
  Oikomishoidon toimenpiteitä korvataan sairausvakuutuslain perusteella, jos oikomishoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Ulkomailla annetun oikomishoidon kustannuksista voi hakea korvausta lomakkeella SV 128.
 21. Korvataanko ulkomailta hankittuja erityiskorvattavia lääkkeitä?
  Erityiskorvaus ulkomailta ostetusta lääkkeestä maksetaan, jos henkilöllä on voimassa oleva lääkkeen erityiskorvausoikeus ja vastaava lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa erityiskorvattavaksi.
 22. Miksi hoidon maksut täytyy ensin maksaa itse ja kustannukset korvataan vasta myöhemmin?
  Terveyspalvelujen tuottajat voivat olla erilaisia eri maissa. Kaikki palvelujentuottajat eivät kuulu lakisääteisen korvausjärjestelmän piiriin. Tämän vuoksi maat eivät korvaa kustannuksia suoraan.
 23. Mitä tarkoittaa potilasdirektiiviin liittyvä kansallisen palveluvalikoiman määrittely?
  Suomessa on määriteltävä, mitkä kaikki palvelut kuuluvat Suomessa julkisin varoin järjestettyyn tai korvattuun terveydenhuoltoon. Potilasdirektiivin mukaan ulkomailla annetuista hoidoista korvataan vain sellaiset, jotka potilaalle olisi annettu tai korvattu myös Suomessa.
  Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. (Lisää voi lukea STM:n julkaisusta Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima, 2013).
 24. Laskutetaanko hoito hoidonantajamaan vai Suomen käytännön mukaan?
  Hoitoa antava maa laskuttaa hoidon kustannukset oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Toisista EU-maista hoitoon hakeutuviin potilaisiin on sovellettava samaa maksutaulukkoa kuin paikallisiin potilaisiin.
 25. Miten potilasvahinkovakuutus järjestetään?
  Hoitoa antavan maan lainsäädännön tulee kattaa myös ulkomailta tulleen potilaan hoito. Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa.
 26. Miten toimitaan, jos vain osa hoidosta annetaan ulkomailla?
  Tällöin muusta hoidosta ja myös jatkohoidosta on hyvä sopia jo ennen ulkomaille lähtöä. Jos jatkohoidosta ei ole sovittu etukäteen, potilas voi ottaa yhteyttä kotimaahan palattuaan kotikuntansa terveyskeskukseen tai sairaalaan ja sopia jatkohoidosta.
 27. Kuka vastaa mahdollisten komplikaatioiden hoidosta ja kustannuksista?
  Ulkomailla hoitoa saanut potilas on oikeutettu samaan lääketieteelliseen seurantaan, kuin jos potilas olisi saanut hoidon Suomessa.
 28. Onko vieraalla kielellä pärjääminen potilaan vastuulla?
  Potilasdirektiiviä soveltava maa on velvollinen tarjoamaan palveluja vain maan virallisilla kielillä. Potilaan kannattaa ennen ulkomaille matkustamista ottaa selvää, onko hoitoa mahdollista saada kielellä, jota hän hallitsee. Potilas maksaa yleensä tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset.
  Jos potilas sairastuu ulkomailla oleskelunsa aikana, hoidon antaja järjestää tarvittaessa tulkkauksen. Tulkkauskustannukset ovat tällöin osa hoitokustannuksia.
 29. Kuka kääntää potilaskertomuksen?
  Vastaanottavalla hoitopaikalla ei ole velvollisuutta kääntää potilasasiakirjoja. Potilaan tulisi huolehtia siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat potilasasiakirjat kielellä, jota hoitopaikassa hallitaan. Hoitopaikassa potilasasiakirjat kirjoitetaan hoitoa antavan valtion kielellä.
 30. Psyykkisten sairauksien hoito perustuu paljolti yhteiseen kieleen. Miten psyykkiset sairaudet on otettu huomioon?
  Mielenterveyspalvelut kuuluvat potilasdirektiivin soveltamisalaan, mutta niistä ei ole direktiivissä erityissääntelyä. Potilaan pitää siis ottaa selvää, saako hoitoa millään tutulla kielellä.
 31. Miten tiedot ulkomailla annetusta hoidosta saadaan Suomen potilasrekistereihin?
  Tietojen siirtyminen Suomeen on potilaan vastuulla. Hänen tulee pyytää kopiot potilasasiakirjoista. Sähköisiä järjestelmiä tietojen siirtämiseksi ei toistaiseksi ole. Kun potilas toimittaa tiedot Suomeen, hänestä vastuussa oleva terveydenhuollon yksikkö vie ne edelleen potilastietoihin.
 32. Kelpaako toisessa maassa kirjoitettu sairauslomatodistus Kelalle?
  Kyllä, jos siinä on henkilö- ja yhteystietojen lisäksi diagnoosi ja työkyvyttömyysaika.
 33. Mitä lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä, ja kuka voi laatia eurooppalaisen lääkemääräyksen?
  Eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä muita paitsi huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä sekä säilytettävää lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä. Eurooppalaisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lupa määrätä lääkkeitä.
 34. Leviävätkö sairaalabakteerit, kun potilaat liikkuvat yli rajojen?
  Sairaalabakteereja esiintyy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vähemmän kuin monessa muussa maassa, joten riski sairastua tai tulla sairaalabakteerin kantajaksi ulkomailla voi olla suurempi kuin kotimaassa. Riski on otettava huomioon muun muassa annettaessa jatkohoitoa Suomessa.
 35. Kuka opastaa ja avustaa potilaita rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa?
  Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste antaa tietoa sekä hoitoon hakeutumisesta ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille. Ulkomaille hoitoon hakeutuvan henkilön tulee kuitenkin itse selvittää hoitomahdollisuuksia ja hoitoon hakeutumisen käytännön menettelyjä siinä maassa, jossa hän haluaa tulla hoidetuksi. Jokaisessa EU-maassa toimii vähintään yksi rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, jonka tehtävä on jakaa tietoa maansa terveyspalveluista ja niiden laadusta, hoitoon hakeutumisen käytännöistä ja potilaan oikeuksista.

Lähde: Kelan verkkosivusto

Ylellinen, jännittävä tuoksu kohottaa juhlan ja arjen – ja on myös oivallinen joululahja. 


Carolina Herrera Good Girl, EdP 30 ml, 69 e

Itämainen, tumma ja aistillinen tuoksu, jossa jasmiininkukkaa, tuberoosaa, suklaata, tonkapapua, mantelia ja kahvia.

Dolce & Gabbana The One, EdT 50 ml, 79 e

Lämmin ja itämainen kukkaistuoksu,joka avautuu raikkaalla mandariinin, bergamotin ja persikan yhdistelmällä. Sydäntuoksussa jasmiinia, kieloa,  valkoista liljaa sekä luumua. Lopputuoksussa vetiveriä, meripihkaa, myskiä ja vaniljaa.


Jean Paul Gaultier Scandal, EdP 50 ml, 89 e

Makea ja naisellinen tuoksu, jossa mukana lämmintä hunajaa, raikasta veriappelsiinia, puista patsulia sekä yllättävää gardeniaa.


Yves Saint Laurent Mon Paris Collector Edition, EdP 50 ml, 79 e

Pionia, valkoista myskiä ja patsulia sisältävä chypre-tuoksu upeassa keräilypullossa, saatavilla rajoitetun ajan.


Prada La Femme Intense, EdP 100 ml, 111 e

Aistikas ja itämainen tuoksu, jonka ytimessä tuberoosaa, Ylang-Ylangia  ja patsulia.
Christian Dior J’adore L’Or, EdP 40 ml, 164 e

Vietelevä ja harmoninen yhdistelmä kukkia ja itämaisia tuoksuja. Mukana toukoruusua, jasmiinia, vaniljaa, tonkapapua ja Grassen nerolia.


Lancôme, La Vie Est Belle Eclat, EdP, 30 ml, 58 e

La vie est Belle -tuoksuperheen uusin jäsen. Se on upea ja hempeä kukkaistuoksu, jonka sydäntuoksuna pirskahteleva appelsiininkukka ja bergamotti.


Calvin Klein Obsessed for women,  EdP 30 ml,  53 e

Kukkainen tuoksu, avautuu orvokin terälehtien raikkaalla tuoksulla. Sydäntuoksussa valkoista laventelia.  Myskin pehmeät vivahteet viimeistelevät tuoksun.

Marc Jacobs, Decadence Eau So Decadent, EdT 50 ml,  82,00 e.

Kevyt, ilmava ja ylellinen tuoksu. Pitää sisällään mm. hedelmiä, kukkia, kuten jasmiinia, magnoliaa, kieloa, päärynää, mustaherukkaa ja valkoista meripihkaa. Sopii niin päivä- kuin iltatuoksuksi.


L´occitane Terre de Lumière, The Gold Edition, EdP 50 ml, 69 e

Kuvittele Kultainen hetki ennen auringonlaskua. Energisten ja aromaattisten ensituoksujen jälkeen tuoksu muuttuu laventelin, hunajan ja mantelin herkiksi tuoksuiksi eteläisestä Ranskasta.


Emporio Armani Because It's You, EdP 30ml 53 e

Kukkaishedelmäinen tuoksu, jossa ruusutiivisteen ja nerolin kukkaisuus yhdistyvät vadelman hedelmäisyyteen.

Elizabeth Arden, White Tea, 50 ml, 40 e

Hienostunut, rauhoittava ja yksinkertainen tuoksu, joka pitää sisällään mm. raikasta mandariinia, valkoisen teen uutetta, turkkilaista ruusuöljyä ja kolmea rauhoittavaa myskiä.

MiehilleHugo Boss Man of Today Edition tuoksu 50 ml, 73 e

Menestyvän miehen klassikkotuoksu, jossa hurmaavat omenan ja sitruksen lisäksi seetripuu ja vetiver. Limited Edition -pakkaus on vuoden 2017 kunnianosoitus uudelle Man of Today -kampanjalle.
Emporio Armani Stronger With You, EdT 30ml 53 e

Itämainen tuoksu luovalle, karismaattiselle ja huumorintajuiselle miehelle, jossa seetripuun metsäisyys yhdistyy rosé-pippurin ja salvian mausteisuuteen.

Prada L'Homme Intense,  EdP 50ml, 88 e

Puinen ja aromaattinen tuoksu, joka avautuu meripihkalla. Sydäntuoksussa patsulia ja    pohjatuoksussa santelipuuta ja paahdettua tonkapapua.    


Paco Rabanne Pure XS EdT,  50 ml, 65 e

Yhdistelmä kirpeän raikasta inkivääriä ja pehmeää vaniljaa. Tuoksu on samalla  lempeä ja voimakas.
Calvin Klein Obsessed for men, EdT  75 ml,  60 e

Aromaattinen tuoksu, joka saa voimakkuutensa mustasta vaniljasta. Mukana myös meripihkaa, setripuuta ja ambraa.

Yves Saint Laurent Y EdT 60 ml, 75 e

Moderni, metsäinen ja maskuliininen tuoksu, joka on samalla raikas ja voimakas.

Pullot ovat kuin pieniä taideteoksia.
Pullot ovat kuin pieniä taideteoksia.

Avokadot löytyvät kärjestä melkein kaikista terveellisten ruokien listoista, olipa kyse sitten ihon tai mielen hoidosta. Eikä ihme. Ne ovat ihmeruokaa!

Vihreäkuorinen avokado on terveellistä syötävää.  Se sisältää kasvikseksi paljon energiaa ja rasvaa. Suurin osa on rasvasta on kuitenkin pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa, joka edistää sydämen terveyttä.

Tuoreimmassa tutkimuksessa on vahvistettu, että avokadot pienentävät sydänsairauksien riskiä – jos niitä nautitaan säännöllisesti osana päivittäistä ruokavaliota.

Aiempien tutkimusten mukaan avokadojen terveysvaikutukset ovat perustuneet pitkälti tyydyttämättömien rasvahappojen tehoon ihmiskehossa ja vihreän herkun on todistettu nostavan hyvän kolesterolin lukemia.

Nyt amerikkalaistutkimuksessa vahvistettiin avokadon positiivinen vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tutkittavat söivät yhden avokadon päivässä. Heillä laski etenkin huono LDL-kolesteroli, kertoo tutkimuksesta kirjoittava American Heart Assosiation -julkaisu.

Miten avokadoa syödään?

Kardiologien eli sydäntautien lääkäreidenkin ylistämä avokado on helppo kasvis.

Avokadon voi sisällyttää päivittäiseen ruokavalioon helposti vaikkapa salaateissa tai leivän päällä. Kypsän avokadon tunnistaa kaupasta painamalla sitä hennosti sen suiposta päästä. Kuoren ja kasvislihan väliin pitäisi jäädä pieni, pehmeältä tuntuva tila.

Mikäli kotona huomaa ostaneensa raa’an tai puolikypsän avokadon, saa sen kypsäksi monilla eri keinoilla. Jotkut käärivät kasviksen alumiinifolioon ja laittavat uuniin kypsymään hetkeksi ennen syömistä. Avokadon voi halkaista ja nauttia pehmeän sisuksen vaikka suoraan lusikalla.

Liiallisuuksiin ei pidä mennä tämänkään ihmeherkun kanssa: Avokadossa on paljon energiaa, joten siitä tulee nopeasti täyteenkin. Sadassa grammassa eli keskikokoisessa avokadossa on lähes 200 kilokaloria.

Avokadoissa on myös runsaasti kaliumia, peräti 400 mg/100 g, joka on tärkeä sydämen toiminnalle.

Vierailija

Avokado päivässä pitää kardiologin loitolla

Olen syönyt vuosia pari avokadoa viikossa . Syön sen aina ihan sellaisenaan,ei siihen tarvita erityistä resepti nivaskaa. Halkaisen ja pistän poskeeni. Hyvää,terveellistä ja ravitsevaa. En kuitenkaan joka päivä syö, koska onhan siinä kotuullisesti kaloreita, vaikkakin terveellisiä kaloreita. Kaikkia kansainvälisiä tuulia on kiva lukea myös ET-lehdestä. Lisää vaan
Lue kommentti