Meteli ärsyttää, mutta asuinympäristön ärsyketulva voi jopa sairastuttaa. Pahimmillaan melu tekee ikäviä sydämelle, yöunille ja vastustuskykyyn.

Kolinaa, räminää, autojen hurinaa, remontin jyskytystä. Kaupunki­ympäristössä korvat ovat kovilla, mutta me­teli saattaa olla myös visuaalista – jatkuvaa ärsykkeiden tulvaa – autoja siellä, valoja täällä. Vilkkuu vilkkuu.

Kaikki eivät ärsyynny melusta tai visuaalisista ärsykkeistä, mutta osalle ihmisistä ne ovat todellinen haitta. Lisäksi ympäristömelusaaste lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä Maailman terveysjärjestön mukaan.

Työterveyslaitoksen tutkija Minna Huotilainen ja Aalto yliopiston meluntorjunnan dosentti Valtteri Hongisto kertovat, miten ympäröivät äänet meihin vaikuttavat – ja miten me voimme vaikuttaa niihin.

 1. Miten päivittäinen äänimaisema vaikuttaa terveyteen?
  Kehomme reagoi ääniin alkukantaisella tavalla: melu ja uhkaavat äänet ylläpitävät varuillaan oloa, mikä on keholle ja mielelle raskasta. Ympäristön äänet vaikuttavat kehon toimintoihin, vaikka emme itse sitä tiedosta.*
  Kun keho on varuillaan, pulssi ja verenpaine nousevat, sydämen sykevälivaihtelu vähenee, stressihormonien määrä elimistössä kasvaa ja ihon sähkönjohtavuudessa sekä hengityksessä tapahtuu muutoksia. Varuillaan olo vaikuttaa lihaksistoon, istuma- ja seisoma-asentoihin sekä ruuansulatukseen ja jopa vastustuskykyyn.
  Jos pidämme tietyistä äänistä, ne vaikuttavat samoihin asioihin myönteisesti. Pulssi tasaantuu, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Tutkituin melun aiheuttama terveyshaitta on sen häiritsevyys. Häiritsevä melu voi aiheuttaa nukahtamisvaikeuksia ja yöheräilyä sekä päiväsaikaan keskittymisvaikeuksia, jotka lisäävät kuormittumista ja stressiä.
  Lue myös: Kiristääkö melu hermoja? Näin remontoit äänimaiseman terveelliseksi

 2. Sairastuttaako ärsyke­tulva vain erityisen herkkiä ihmisiä?
  Reaktioiden voimakkuudessa on yksilöllisiä vaihteluita, mutta periaatteessa fysiologiset reaktiot ovat kaikilla samat. Tutkimukset tehdään väestötasolla ja suurilla koehenkilöryhmillä. Esimerkiksi melun aiheuttama unen laadun heikentyminen näkyy koko tutkimusryhmän tuloksessa. Yksilötasolla toiset ovat toki herkempiä äänille kuin toiset.
  Odotukset, asenteet ja tottumukset vaikuttavat paljon. Kun ostaa asunnon kalliilta alueelta, odottaa saavansa hiljaisemman kodin kuin vuokratalossa. Mukavan naapurin metelöintiä voi olla helpompi sietää kuin epämiellyttävän naapurin ääniä. Sama ympäristömelu, josta yksi haluaa muuttaa pois, voi toisen mielestä luoda turvallisuuden tunnetta. Melun häiritsevyyttä onkin vaikea arvioida pelkästään mittausten perusteella.

 3. Kuinka tavallista on, että ihmiset voivat huonosti melun takia?
  Kaupungeissa se on hyvin tavallista. Uusia asuntoalueita rakennettaessa ympäristömelu otetaan jo huomioon, mutta vanhoilla alueilla melu lisääntyy liikenteen määrien kasvaessa.
  Suomessa ympäristömelu ei ole niin suuri ongelma kuin tiheästi asutuissa maissa, joiden miljoonakaupungit ovat äänekkäitä, rakennusten yleinen eristystaso huonompi ja ikkunoita pidetään enemmän auki kuin meillä.

 4. Mistä tiedän, liittyykö epä­mukava olo ärsyketulvaan?
  Oireilu ilmenee hermostuneisuutena ja ahdistuksena. Monesti meluherkkä huomaa nukkuvansa paremmin esimerkiksi kylässä tai hotellissa, jossa on hiljaista.
  Jos heräilet viikoittain meluun tai jatkuvasti ahdistut ja ärsyynnyt äänistä, asialle kannattaa tehdä jotain.
  Tärkeää! Reagoitko herkästi negatiiviseen äänensävyyn? Syy voi olla yllättävä

 5. Miten ympäristön äänet vaikuttavat unen laatuun?
  Meteli häiritsee unta ja varsinkin nukahtamista. Nukahtamistilanteessa meidän tulisi päästä niin turvalliseen ja rauhalliseen oloon, että uskallamme ”heittäytyä” uneen. Tavallisesti hiljaisuus riittää, mutta jotkut hyötyvät rauhallisesta, vaimeasta musiikista tai nauhoitetuista luonnon äänistä. CD-levyillä on saatavilla erilaisia äänimaailmoja valaan laulusta tuulen suhinaan.
  Nukahtamisen jälkeenkin pitäisi olla suhteellisen hiljaista. Uusimmissa tutkimuksissa on tosin havaittu, että noin sekunnin välein toistuva pieni raksahdus kuten vanhanajan seinäkellon ääni saattaa syventää unta tietyissä univaiheissa. Hyvän unen saaminen vaatii aktiivisen päivän. Päivään saa lisää aktiivisuutta, kun vauhdittaa vaikkapa kotitöitä reippaalla musiikilla.  

 6. Millainen on rentouttava ja hoitava äänimaisema?
  Kaikkein miellyttävimmiksi ja elvyttävimmiksi koetaan veden äänet: tasainen meren kohina tai puron solina. Stressaantuneena ja ahdistuneena kannattaa hakeutua rauhallisen veden äärelle tai kuunnella veden ääniä nauhoitteena. Äänentoiston pitää olla hyvä.
  Hiljaisuus on hyvä tausta rentoutumiselle, mutta usein suomalainen rentoutuu parhaiten luonnossa, vaikka siellä voi olla paljonkin ääniä.

 7. Miten voin auttaa itseäni sopeutumaan?
  Helpointa on säädellä itse tuottamaansa melua eli television tai radion ei tarvitse olla jatkuvasti päällä. Vaihtelevaa melua kuten lasten ääniä tai koiran haukuntaa voi yrittää peittää pöytäpuhaltimella tai muulla tasaisesti hurisevalla laitteella.
  Peiteäänenä voi käyttää myös rentouttavia äänitteitä. Niiden teho korostuu, kun käyttää hyviä, ääntä eristäviä kuulokkeita.
  Kodin kaikuisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Korkeissa tiloissa ja käytävillä pitäisi olla riittävästi pehmeitä materiaaleja: paksut matot, verhot ja pehmustetut kalusteet sekä akustointilevyt imevät kaikua.
  Jos melu häiritsee yöunta, voi yrittää siirtää sänkynsä hiljaisempaan huoneeseen. Korvatulpat voivat tuoda helpotuksen yöllisten äänien tuottamaan häiriöön.  
  Yleensä melu kantautuu sisälle asuntoon ikkunoista. Taloyhtiön luvalla ikkunoiden lasitukset voi vaihtaa paremmin ääntä eristäviin – lasitusten äänieristävyydessä on jopa 10 desibelin eroja. Myös ilmastointikanavista tulevaa melua voi vaimentaa. Apuun kannattaa kutsua akustinen konsultti, joka osaa esittää tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
  Äärimmäisessä tapauksessa on syytä miettiä, haluaako asua niin meluisalla alueella vai pitäisikö etsiä koti rauhallisemmasta paikasta.
  Suosittelemme: Armeija teki Mauri Kanasesta ääniyliherkän – "Miksi kaiken pitää meluta?"

Kärsitkö päivittäin kovasta metelistä?

Kyllä
Kyllä
100.0%
En
En
0%
Ääniä yhteensä: 11

Erikoislääkäri Sa­ri Hannu­kainen toi­voo saa­vansa työsken­nellä eri ikäisten ih­misten ympä­röi­mänä. Hänen mielestään työinnokkaita senioreita pitäisi auttaa jatkamaan töissä.

Työ asettaa ih­misiä hy­vin eriar­voiseen asemaan jo sii­täkin lähtö­koh­dasta, et­tä toi­silla si­tä on lii­kaa ja toi­silla si­tä ei ole. Työn kuormit­tavuus koe­taan eri ta­voin ja työs­tä luopu­minen ja eläk­keelle siirty­minen on usein odo­tettua, mut­ta se voi ol­la myös kiro­sana.

Työ an­taa si­sältöä elämään ja pi­tää kiin­ni ar­jessa. En ole vakuut­tunut sii­tä, et­tä jo­kaisen tu­lisi jää­dä eläk­keelle eläkeiän täyt­tyessä. Mik­si täy­sin työssään pär­jääviä, suunnat­toman tieto­taidon omaavia senio­reja pi­täisi heit­tää pois työelä­mästä, mi­käli he ha­luavat ja kyke­nevät jat­kamaan sii­nä? Heitämmekö heidän mukanaan hukkaan suunnat­toman tieto­määrän ja koke­muksen?

Lue lisää: Suomalaiset seniorit töissä EU-keskiarvoa pidempään

Työtaakka kevyemmäksi työnajolla

Yksit­täisen työte­kijän fyy­sinen ja psyyk­kinen kun­to tulisi ottaa huomioon entistä paremmin. Oli­siko vanhemman työntekijän työkuvaa mahdol­lista muut­taa vä­hemmän kuormit­ta­vaksi? Se voisi onnistua työ­määrää vähen­tä­mällä tai jaka­malla si­tä nuo­remman työnte­kijän kans­sa.

Työs­tä puhut­taessa paino­tetaan usein sen tehok­kuutta. Yksit­täisen ih­misen koh­dalla tär­kein asia on kui­tenkin työs­sä viihty­minen ja arvos­tuksen saaminen työn­sä kaut­ta, olipa ky­se sit­ten Nobel-tut­ki­jasta tai kotiäi­distä. Meil­lä kai­killa on oma tär­keä paik­kamme yhteis­kun­nassa. Työs­sään viih­tyvä ja moti­voi­tunut työte­kijä on kul­lan ar­voinen ko­ko työyhtei­sölleen. 

Olen seu­rannut lä­hellä elä­keikää olevan, se­kä eläk­keellä olevan hen­kilön innos­tavaa työl­leen antau­tu­mista. Ihmetellen ihailen heidän ute­liai­suuttaan ja roh­keuttaan vie­dä lä­pi muu­toksia omassa työs­sään. Toisaalta tie­dän myös nii­tä, jot­ka naut­tivat elä­ke­päi­vistään lapsen­lap­si­kat­raastaan huo­lehtien.

Lue lisää: Pertti Tamminen, 69, tekee kolmekymppisen työpäivän

Ikä ei voi olla ainoa eläkekriteeri

Hyvä elämänlaatu merkitsee sitä, että on mahdol­lisuus teh­dä valin­toja. Eläk­keelle siirty­minen voi ol­la uu­si mahdol­lisuus to­teuttaa haa­veita, teh­dä muu­toksia elä­mässä ja pääs­tä eroon rasit­ta­vasta ja pit­kään jatku­neesta työn kuormi­tuk­sesta.

Ikä ei voi kui­tenkaan ol­la auto­maat­ti­sesti ai­noa kri­teeri eläk­keel­le­siir­ty­miseen, jos työnte­kijä haluai­si jat­kaa työu­raansa, ja hä­nen tervey­tensä ja työtilanne niin sal­lii.

Ai­koinaan nuo­rena lääkä­rinä olen saa­nut opas­tusta taita­vilta ja kärsi­väl­li­siltä kolle­goilta ja op­pinut heil­tä pal­jon – etenkin sel­laista, mi­tä ei kir­jojen sivuilta ky­kene omak­sumaan. Van­hemmat kol­legat ovat ol­leet mi­nun työ­ni rik­kaus. Nä­kisin tule­vai­suu­teni mielel­läni eri-ikäisten ammat­ti­laisten ympäröi­mänä.

Kirjoit­taja Sari Hannukainen on yksi­tyis­sai­raa­lassa työsken­te­levä anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Voimakkaat tunnepurkaukset ja vihaisuus voivat tuoreen tutkimuksen mukaan laukaista sydänkohtauksia. Samoin raskas fyysinen rasitus on sydänkohtausten riskitekijä, osoittaa Circulation-lehdessä julkaistu tutkimus. 

Vihaisuuden ja rasituksen on aiemminkin tiedetty laukaisevan sydänkohtauksia, mutta nyt julkaistut tulokset perustuvat aiempaa suurempaan kansainväliseen aineistoon yli viidestäkymmenestä maasta. Tutkimukseen osallistui yli 12 000 ensimmäisen sydäninfarktinsa sairastanutta.

Sydänkohtauksen saanut: "Infarkti tuli yllätyksenä ja ilman rintakipuja"

Tutkimuksen mukaan voimakkaan vihaisuuden tai tunnepurkauksen jälkeen riski sairastua sydänkohtaukseen oli noin kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesti.

Fyysinen rasitus sekin liittyi noin kaksinkertaiseen sairastumisriskiin, mutta riskit olivat vielä suurempia, jos rasituksen aikana oli ollut lisäksi vihainen.

Tulokset eivät paljasta, mistä riskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Vihaisuus, tunnekuohut ja kova rasitus voivat esimerkiksi hetkellisesti nostaa verenpainetta ja sydämen sykettä sekä kiihdyttää veren hyytymistä ja edistää verisuonitukosten syntyä. Viha ja stressi voivat al­tistaa myös aivoverenkiertohäiriöille.

 

Lähde: Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction. Circulation 2016;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023142.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Tuliko ammatti valittua aikoinaan vanhempien toiveita kuunnellen? Meneekö kaikki vapaa-aikasi lastenlapsia hoitaen, kun haluat olla mieliksi aikuisille lapsillesi? Tanssitko jatkuvasti muiden pillin mukaan?

Moni meistä elää muiden ihmisten odotusten mukaan. Jos et havahdu ajoissa toteuttamaan myös vain itsellesi tärkeitä asioita ja haaveita, sinusta on vaarassa tulla katkera vanha ihminen.

Urheilulääkäri Pippa Laukka ohjaa työkseen ihmisiä parempaan elämään. Urheilulääkärin työnsä lisäksi hän luennoi kansainvälisesti menestyneessä valmennusyrityksessä, jonka on perustanut McLaren-formulatallin lääkärinä tunnetuksi tullut Aki Hintsa.

Pippa Laukan mukaan jokaisen meistä on tärkeä pohtia, kuka olen, mihin olen menossa ja mikä minulle on merkityksellistä. Erityisen tärkeää se on siinä tapauksessa, jos kokee olevansa tyytymätön elämäänsä, mutta ei oikein tiedä mistä se johtuu.

– Moni ikään kuin herää vasta silloin, kun elämässä tulee pakollinen pysähdys. Esimerkiksi sairastuminen voi käynnistää myllerryksen, jonka aikana ihminen päätyy pohtimaan elämänsä merkityksellisyyttä. Toinen vaihtoehto on huomata vasta vanhana olevansa katkera, koska ei ole elänyt sellaista elämää, jota oikeasti olisi halunnut elää, Pippa Laukka sanoo.

Näin löydät sisimmän olemuksesi

Miten jokainen voisi löytää itselleen merkitykselliset asiat? Aki Hintsan valmennuksissa puhutaan ihmisen sisimmästä olemuksesta, coresta.

Pippa Laukka neuvoo lähtemään liikkeelle oman elämän käännekohdista: miten ammatinvalintasi aikoinaan sujui? Mikä siihen vaikutti? Entä avioliito tai parisuhteen solmiminen, minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyit siihen? Olivatko ne omia valintojasi vai vaikuttivatko niihin muiden ihmisten ajatukset?

Sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä asioita voisit jokapäiväisessä elämässäsi muuttaa. Aina ei tietenkään ole mahdollisuutta tai tarvetta kääntää kaikkea ylösalaisin, mutta jokaisen arjesta löytyy juttuja, joihin pystyy itse vaikuttamaan.  

– Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta elämästä. Monella on tarve syyttää muita ihmisiä: en voi esimerkiksi aloittaa uutta harrastusta, koska kumppani nurisee ajankäytöstäni, tai en saa painoa putoamaan, koska terveellinen ruoka maksaa liikaa. Usein nämä ovat verukkeita, joilla vastuuta siirretään muille sen sijaan että jokainen ottaisi vastuun itsestään ja omista ratkaisusta, Pippa Laukka sanoo.

 

Yksi vaihtaa pullan ruisleipään, toinen käy lenkillä, kun alkaa tehdä mieli suklaata. Makeanhimoa voi hillitä.

1. Syö ruista

Jos olet perso pullille ja kahvikakuille, ensimmäinen konsti opetella himosta eroon on vaihtaa kakkupala ruisleipään tai näkkäriin. Leivässä on kylläisenä pitävää kuitua enemmän kuin höttöpullissa.

2. Rutiinit kuntoon

Tasainen ruokarytmi auttaa makeanhimoon. Kun syöt riittävän usein terveellistä ruokaa, makeanhimo ei pääse yllättämään. Ainakaan aamiaisesta ja lounaasta ei kannata tinkiä.

3. Älä stressaa

Makeisiin herkkuihin tulee sorruttua useammin väsyneenä ja stressaantuneena. Kun sinulla on huolia, kiirettä tai paineita, haluat hemmotella itseäsi makealla.

4. Käy lenkillä

Toisille toimii, toisille ei. Eräs makeanhimon koukuttama kertoi, että lähtee pienelle kävelylenkille aina kun käsi meinaa tarttua keksipakettiin tai suklaalevyyn.

5. Salli herkuttelu

On tutkittu, että ehdottomuus saa sortumaan. Täysi kieltäytyminen ei siis toimi tässäkään tapauksessa. Päätä, että saat ottaa suklaan, jos mieli tekee, mutta pidä herkuttelu kohtuudessa. Koko levyä et tarvitse.

6. Ystävysty

Ihmiset, joilla on vilkas sosiaalinen elämä, eivät sorru herkutteluun niin usein kuin yksinäiset. Jos makean napostelu on keino täyttää elämän tyhjiötä, suuntaa mieluummin tapahtumiin kuin jääkaapille.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu ET-lehden numerossa 20/2016.