Asiakkaan oikeus valita terveysasemansa, erikoissairaanhoidon yksikkönsä ja hoitohenkilöstönsä laajeni vuoden alussa. Jos harkitset tällaista vaihtoa, opiskele nämä ensin.

Terveydenhuoltolain nojalla jokainen voi valita vapaasti terveysasemansa. Miten tämä tapahtuu käytännössä?

Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Laki toteaa vain, että ilmoituksen tulee olla kirjallinen. Yleensä terveyskeskuksen kotisivulta löytyy tarkempi ohje ilmoituksen tekemisestä. Vaihtoon ei tarvita perusteluja, mutta jotkut terveysasemat keräävät tietoa vaihdon syistä oman toimintansa kehittämiseksi.

Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä uudella terveysasemalla.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Miten valinnanvapaus toteutuu erikoissairaanhoidossa?

Potilaalla on mahdollisuus valita myös haluamansa erikoissairaanhoidon yksikkö, esimerkiksi sairaala, yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Potilas voi valita myös hoitavan lääkärinsä, jos valinta on kohtuudella järjestettävissä.

Jos hammashoitola ja fysioterapiaa antava yksikkö toimivat erillään terveysasemasta, valitaanko ne erikseen?

Terveysasema kantaa vastuun asiakkaan kaikista perusterveydenhuollon palveluista. Potilas saa edellä mainitut palvelut riippumatta siitä, toteutetaanko ne omalla terveysasemalla vai ostopalveluina.

Vastaako terveysasema myös seulonnoista, kuntoutuksesta ja apuvälineistä?

Nämäkin palvelut saa valitsemansa terveysaseman mukana samoin perustein kuin muut terveysaseman asiakkaat.

Jos potilas on ulkopaikkakuntalainen, voidaanko häntä kuntouttaa siitä huolimatta kotona?

Kuntoutuspalvelut, jotka ovat terveyskeskuksen vastuulla, on toteutettava myös oman kunnan ulkopuolella. Kustannukset lankeavat kylläkin asiakkaan kotikunnalle, joten asiasta kannattaa neuvotella myös kotikunnan terveyskeskuksen kanssa.

Voiko lain perusteella valita, minkä terveyskeskuksen vuodeosastolle menee hoitoon?

Ei, sillä lain perusteella perusterveydenhuollosta voi valita vain terveysaseman.

Jos akuuttihoitojakson jälkeen tarvitsee jatkohoitoa terveyskeskussairaalassa, voiko hoidon valita vaikkapa omaisten kotipaikkakunnalta?

Jos vuodeosastohoidon haluaa omaisten kotipaikkakunnalla, kannattaa vaihtaa kyseisen paikkakunnan terveysasemaan hyvissä ajoin.

Kuuluvatko perheneuvola ja päihdehuolto terveysaseman myötä valittaviin palveluihin?

Perheneuvolaa ja päihdehuoltoa toteutetaan kunnissa joko terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintana. Sellaisessa kunnassa, jossa perheneuvola ja päihdehuolto kuuluvat terveyskeskuspalveluihin, ne sisältyvät terveysaseman valintaan. Asia kannattaa selvittää kunnasta etukäteen.

Voiko terveysaseman valita Ahvenanmaalta?

Ei, sillä laki ei koske Ahvenanmaata.

Onko terveyskeskuksella oikeus todeta, ettei valintaa voi toteuttaa lääkäripulan tai pienten tilojen vuoksi?

Terveysasemalla ei ole oikeutta rajoittaa potilaiden valintaa. Sen sijaan potilaiden valintoja voi ohjata julkistamalla hoitoonpääsytietoja.

Voiko muistisairas tai vammainen valita terveysasemansa?

Kyllä. Ellei asiakas pysty itse hoitamaan asiaansa, edunvalvoja tai omainen voi toimia hänen edustajanaan.

Voiko mökkipaikkakunnan terveyspalveluja käyttää, jos kyseessä ei ole kiireellinen hoito?

Jos oleskelee pidempiä aikoja kesämökillä, hoitosuunnitelman mukaista hoitoa voi saada myös väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta. Tällöin on ilmoitettava palvelujen tarpeestaan hyvissä ajoin.

Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Voiko esimerkiksi murtuneen nilkan kontrollit hoitaa mökkipaikkakunnalla?

Kyllä, kysymys ei tarvitse olla kyse pitkäaikaissairaudesta. Murtuman hoitanut terveyskeskus tai sairaala tekee hoitosuunnitelman. Suunnitelman mukaiset kontrollit voidaan toteuttaa myös mökkipaikkakunnan terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Sitooko muualla tehty hoitopäätös toista terveyskeskusta tai sairaalaa?

Ei. Hoitosuunnitelmassa määritetään hoitokokonaisuus, mutta jokaisesta yksittäisestä hoitopäätöksestä ja -toimenpiteestä vastaa terveydenhuollon ammattilainen oman harkintansa mukaisesti.

Jos terveysasemaa vaihtaa kesken vuoden, joutuuko terveyskeskuksen vuosimaksun maksamaan kahteen kertaan?

Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden ajan siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Mikäli siis terveyskeskusta vaihtaa kesken kalenterivuoden, vuosimaksu on suoritettava myös uuteen terveyskeskukseen.

Mitä tarkoittaa, että erikoissairaanhoidon hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa?

Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee. Potilas ei voi valita esimerkiksi yliopistosairaalatasoista hoitoa, jos hänen sairautensa ei sellaista edellytä. Potilas ei myöskään voi valita sairaalaa, jossa hänen tarvitsemaansa hoitoa ei ole lainkaan tarjolla.

Entä jos haluaa yksityissairaalaan?

Terveydenhuoltolaki koskee vain kunnallista terveydenhuoltoa. Mikäli potilas haluaa yksityissairaalaan, hän vastaa itse hoidon kustannuksista ja saa niistä korvauksia sairausvakuutusjärjestelmän kautta.

Voiko kesken olevaa hoitojaksoaan jatkaa tutussa sairaalassa, vaikka kotikunta ja sen mukainen sairaanhoitopiiri muuttuisivat?

Kyllä.

Voiko lähetettä toiseen sairaalaan vaatia kesken hoitojakson?

Terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta tapahtuu lähettämisen yhteydessä. Jos hoitojakso on kesken, lain mukaista perustetta toiseen sairaalaan lähettämiseen ei ole.

Voiko eri sairauksiin saada lähetteet eri sairaaloihin?

Eri syistä tehtävät lähetteet on mahdollista ohjata eri sairaaloihin, mutta tällaisissa tapauksissa pitää varmistua potilasturvallisuudesta.

Miten hoitava lääkäri valitaan?

Aukotonta vastausta ei ole, sillä asiakkaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava lääkäri, jos se on ”järjestettävissä”. Potilas on myös ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille mahdollisuuksien mukaan.

Kunnat saattavat ostaa psykiatrisille potilaille hoitokotipaikkoja muualta päin Suomea. Mikä on tällöin kotikunnan ja hoitopaikkakunnan työnjako terveyspalveluissa?

Hoidon järjestämis- ja kustannusvastuu on lähettäjällä. Jos potilas hyväksyy lähettämisen toiselle paikkakunnalle hoitokotiin, hän hyväksyy samalla kokonaisuuteen sovitun terveydenhuollon.

Nopeuttaako uusi terveydenhuoltolaki palvelujen saantia?

Terveydenhuoltolaissa täsmennetään erikoissairaanhoidon hoitotakuuta. Hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät tutkimukset on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoito, kuten esimerkiksi leikkaus, on toteutettava puolen vuoden sisällä hoitopäätöksestä.

Lähde: THL:n nettisivusto / terveydenhuoltolain toimeenpanosta kysyttyä.

Minä en erehtynyt. Luonnollisesti telkkari  uusiksi.  Tosin kullannuppu ihmetteli  miksi verkkarit vaihtoon, onko muoti muuttunut.

Täällä näet on kirjoitusvirheitä tiuhaan, joten ne pitää korjata lukiessa.

Luulin ensin, että oli kysymys lyijykynän teroittajasta.   Lasten kielenkäyttöä--terkkari--kuuskytluvulta. Hohoijaa teidän kanssanne!

Sisältö jatkuu mainoksen alla