Vanhuksia ei hoideta niin inhimillisesti kuin he haluaisivat, käy ilmi tutkimuksesta. Arjen ja tavoitteiden ristiriita on suuri.

"Toivon, että minua hoidettaisiin vanhana niin kuin omaa mummia: inhimillisesti, rauhallisesti, asiallisesti ja yksityisyys huomioiden."

Muun muassa näin vastasivat hoitajat heille suunnattuun kyselyyn hoitotyön laadusta: Miten sinä toivoisit itseäsi hoidettavan, kun olet vanha?

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus selvitti hoitohenkilöstön käsityksiä ikääntyneiden hoidosta. Ammattilaisia pyydettiin arvioimaan ikääntyneiden hoitoa siitä näkökulmasta, miten he toivoisivat itseään hoidettavan. Mitä he asioita he säilyttäisivät ja mitä muuttaisivat hoitotyössä?

Vastauksissa huomio kiinnittyy ristiriitaan todellisuuden ja ajatukseen ”kohtele muita kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan” välillä.  Hoitotyön ammattilaiset tunnistavat hyvän hoidon keskeiset elementit, mutta tietävät, että ne eivät aina toteudu. Ikääntyneiden hoidossa on suuria vaihteluita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Toiveena on yksilöllinen ja ikääntynyttä kunnioittava hoito, oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, turvallisuuden tunne sekä hyvä kohtelu, Hotuksen tutkija Anne Korhonen kertoo.

THL:n tutkimusprofessori: Sairaala ei tee hyvää vanhukselle

"Monet ovat heitteillä omassa kodissaan"

Hoitajat nostivat vastauksissaan esiin muutoksen tarpeen sekä yhteiskunnallisella tasolla että arjen hoitotyössä. Ikääntyneiden huono asema näkyy siinä, että vanhustyötä ei arvosteta eikä siihen panosteta riittävästi. Vastauksista käy ilmi karu realismi:

"Mielestäni monet vanhukset ovat suorastaan heitteillä omassa kodissaan.”

Kyselyyn vastanneet hoitajat toivovat muutosta myös henkilöstön määrään ja asenteisiin. Asenteet nähtiin jopa henkilöstömäärää tärkeämpänä tekijänä ikääntyneiden hoitotyössä.

Yhteistyö omaisten kanssa tärkeää

Nykyisessä ikääntyneiden hoitotyössä hoitajat näkivät myös monia hyviä asioita. Vastaajat arvostavat hoitotyön ammattilaisten korkeaa ammattitaitoa, työmotivaatiota ja koulutusta. Hyvin toimivana osa-alueena pidettiin myös yhteistyötä eri hoitoon osallistuvien tahojen, kuten omaisten ja muiden palveluorganisaatioiden kanssa.

”Hoitajia koulutetaan jatkuvasti, mikä auttaa kohtaamaan muun muassa muistisairaan vanhuksen ja ymmärtämään sairauden erityispiirteitä.”

Tutkija Anne Korhosen mukaan ikääntymisen kunnioitus näkyy hoitajien asenteissa ihmisarvon huomioimsena: hoitajat pyrkivät kiireettömään hoitotilanteeseen ja arvokkaaseen kohteluun.

– Hoitajan ja iäkkään välisessä hyvässä kommunikaatiossa kuunnellaan, arvostetaan, ei puhuta päälle eikä pilkata, Korhonen havainnollistaa.

Kyselyyn vastasi 290 sairaanhoitajaa, lähi- ja perushoitajaa. Vastaajat olivat hoitotyöntekijöitä eri puolelta Suomea. Lähes kolmasosa (31 %) vastaajista kuului ikäryhmään 50-59 -vuotiaat. Vastaajista 27 prosentilla oli opistoasteen tutkinto ja 38 prosentilla ammattikorkeakoulututkinto. Suurin osa (67 %) vastaajista työskenteli erikoissairaanhoidossa ja seuraavaksi suurin ryhmä perusterveydenhuollossa (18 %).  Kysely toteutettiin vuonna 2014.

Sisältö jatkuu mainoksen alla