Masen­nuksen li­säksi etenkin skit­sof­renia ja kaksi­suun­tainen mielia­la­häiriö liit­tyvät itse­mur­ha­riskiin, yhdys­val­ta­lais­tu­lokset osoit­tavat.

Masen­nusta ja mui­ta mielen­ter­vey­son­gelmia sairas­tavat ovat taval­lista alt­tiimpia te­kemään itse­murhan pian sairaa­la­hoi­dosta kotiu­tu­misen jäl­keen. Masen­nuksen li­säksi etenkin skit­sof­renia ja kaksi­suun­tainen mielia­la­häiriö liit­tyvät itse­mur­ha­riskiin, yhdys­val­ta­lais­tu­lokset osoit­tavat.

Yhdys­val­ta­laisten tu­lokset ovat terve­tul­leita, sil­lä vaik­ka mielen­ter­veys­po­ti­laiden itse­mur­ha­riskin on tie­detty ko­hoavan sairaa­la­hoidon jäl­keen, tut­kijat ei­vät ole tien­neet, mit­kä mielen­ter­vey­son­gelmat ovat täs­sä mie­lessä suu­rin ris­ki.

Nyt jul­kaistut tu­lokset perus­tuvat 1,8 mil­joonan yhdys­val­ta­laisen sairaa­la­re­kis­te­ri­tie­toihin. Poti­laista 770 000 oli tar­vinnut sairaa­la­hoitoa mielen­ter­vey­son­gelmiin ja lo­put somaat­tisiin, ei mielen­ter­veyteen liit­tyviin sai­rauksiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Mielen­ter­veys­po­tilaat te­kivät itse­murhan sairaa­la­hoitoa seu­raavien kol­men kuu­kauden ai­kana sel­västi toden­nä­köi­semmin kuin muut po­tilaat. Mielen­ter­veys­po­ti­laiden itse­mur­ha­riski oli suu­ri etenkin, jos po­tilas ei ol­lut avo­hoidon pii­rissä en­nen sairaa­la­hoitoa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tut­kijat las­kivat, et­tä vuo­den ai­kana sadas­ta­tu­han­nesta masen­nus­po­ti­laasta 235 te­kee itse­murhan pian sairaa­la­hoidon jäl­keen, kaksi­suun­taista mielia­la­häi­riötä pote­vista 216 ja skit­sof­reniaa sairas­ta­vista 168. Muil­la poti­lailla vas­taava lu­ku on vain 12.

Yhdys­val­ta­laisten tu­lokset vahvis­tavat näyt­töä mielen­ter­vey­son­gel­maisten suuren­tu­neesta itse­mur­ha­vaa­rasta sairaa­la­hoidon jäl­keen ja aut­tavat tunnis­tamaan poti­laita, jot­ka toden­nä­köi­sesti ovat suurim­massa vaa­rassa. Tutki­muksen tu­loksia kan­nattaa sil­ti tul­kita varo­vasti, sil­lä ai­neisto kat­toi vain 370 itse­mur­ha­ta­pausta.

Tu­lokset on julkaistu Ja­ma Psyc­hiatry -leh­dessä.

Läh­de: Short-term Sui­cide Risk Af­ter Psyc­hiatric Hos­pital Disc­harge. Ja­ma Psyc­hiatry 2016;DOI:10.1001/ja­map­syc­hiatry.2016.2035.

Uutis­pal­velu Duo­decim.

Tämä on Potilaan Lääkärilehden tuottamaa aineistoa. Potilaan Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla